Odejście kluczowych pracowników. System retencji kadr

Odejście kluczowych pracownikówRotacja personelu w przedsiębiorstwach jest zupełnie naturalną sprawą i jej niski poziom nie powinien stanowić powodu do niepokoju. Gorzej jednak, gdy na odejście z firmy decyduje się kluczowy pracownik, dlatego zawczasu należy zaplanować jak zapobiec takiej sytuacji poprzez opracowanie systemu retencji kadr.

Kluczowy pracownik

Kluczowy dla organizacji pracownik to taki, który w sposób bezpośredni, znaczący i - co najważniejsze - pozytywny wpływa na wzrost wartości firmy realizując swoje obowiązki zawodowe w sposób przekraczający oczekiwania, co przyczynia się do poprawy sprzedaży i rentowności, do rozwoju produktów oraz wpływa na inne kluczowe czynniki biznesowe.

Ponieważ pracownicy ci są tak istotni dla funkcjonowania firmy, niezmiernie ważne jest zidentyfikowanie powodów ich decyzji o odejściu z firmy i przejściu np. do konkurencji.

Przyczyny odejścia kluczowych pracowników

Powody, dla których kluczowi pracownicy decydują się na odejście z firmy mogą różnić się w zależności od branży. Przykładowo wypalenie zawodowe jest znacznie bardziej prawdopodobne w branżach o wysokiej aktywności i wysokim poziomie stresu, jak np. służba zdrowia czy bezpieczeństwo publiczne.

Natomiast niska płaca jest dominująca w branży detalicznej oraz usługowej. Jednak większość specjalistów ds. zasobów ludzkich jako główne przyczyny odejścia kluczowych pracowników zgodnie podaje płacę oraz dodatkowe świadczenia. Pracownik potrzebuje takiego wynagrodzenia, które zapewni jemu i jego rodzinie przyzwoity poziom życia. Jeżeli zatem dana organizacja konsekwentnie płaci stawki niższe od rynkowych, należy spodziewać się, że pracownicy decydują się na podjęcie w niej zatrudnienia tylko po to, aby zdobyć doświadczenie wystarczające do przejścia do konkurencyjnej firmy, która zapewnia lepszy pakiet płac i dodatkowych korzyści.

Innym powszechnym powodem odejścia kluczowego pracownika z firmy jest brak odpowiedniego docenienia go przez przełożonych. Każdy członek personelu potrzebuje uznania i docenienia za wykonaną pracę, a ich brak ze strony kierownictwa spowoduje, że sfrustrowany pracownik nie będzie długo się zastanawiał nad przejściem do konkurencji.

4 główne negatywne skutki odejścia kluczowych pracowników

Każda firma, która boryka się z odejściem swoich kluczowych pracowników doświadcza poważnych problemów. Jeżeli organizacja zainwestowała swój czas i pieniądze w pozyskanie talentów, ostatnią rzeczą jaką ma ochotę zrobić jest ponowne pokrywanie kosztów kolejnego procesu rekrutacji, wdrożenia i przeszkolenia nowych pracowników, którzy mają zastąpić tych, którzy zdecydowali się odejść z firmy.

Wpływ odejścia kluczowych pracowników na organizację jest znaczący i niestety negatywny: jest odczuwalny w spadku produktywności, przychodów oraz satysfakcji pozostałego personelu.

Główne negatywne skutki odejścia kluczowych pracowników to:

  • wysokie koszty,
  • utrata doświadczonych pracowników,
  • spadek produktywności,
  • spadek zysków.

Wysokie koszty

Odejście kluczowego pracownika może być dla organizacji bardzo kosztowne, zwłaszcza pod względem konieczności przeprowadzenia ponownego procesu rekrutacji oraz szkolenia nowego pracownika do poziomu, na którym będzie on w stanie efektywnie go zastąpić. Nigdy też nie ma gwarancji, że nowy pracownik będzie równie skuteczny i wydajny jak ten, który odszedł - a co za tym idzie czy również będzie kluczowym pracownikiem.

Utrata doświadczonych pracowników

Każda organizacja powinna dążyć do utworzenia kultury transferu i sukcesji wiedzy i umiejętności, które są gwarantem jej wzrostu i stabilności. Natomiast utrata doświadczonych pracowników wiąże się z utratą przez organizację wiedzy i doświadczenia, których są oni posiadaczami.

Spadek produktywności

Odejście kluczowego pracownika wywiera negatywny wpływ na produktywność oraz wydajność firmy, m. in. poprzez fakt, że firma doświadcza utraty personelu, który doskonale znał już politykę i cele firmy i miał swoje własne miejsce w ich realizacji. Natomiast każdy nowy pracownik potrzebuje czasu, często dużej jego ilości, aby w nowej firmie osiągnąć stopień wydajności zbliżony do tego, który prezentował sobą odchodzący pracownik. Dla organizacji oznacza to posiadanie w swych szeregach niedoświadczonych pracowników, co ostatecznie doprowadza do obniżenia wydajności i spadku produktywności.

Spadek zysków

Kombinacja wymienionych wcześniej czynników może wpływać na zyski firmy. Wszystkie czynniki, które wpływają na zwiększenie kosztów lub na zmniejszenie wydajności i przychodów w ostatecznym rozrachunku doprowadzą także do spadku ogólnego zysku firmy.

System retencji kadr

Odejście kluczowego pracownika może negatywnie wpływać na całą organizację i jej pozostały personel. Przy ciągłej potrzebie zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, łatwo jest stracić z oczu prawdziwą misję i cele danej firmy. Aby uniknąć negatywnych efektów związanych z tym zjawiskiem, warto jest opracować i wdrożyć system retencji kadr. Dzięki zagwarantowaniu pracownikom godnych warunków pracy, atrakcyjnego systemu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń, komfortowego środowiska pracy i warunków rozwoju, organizacja może liczyć na to, że jej pracownicy nie będą zainteresowani przejściem do konkurencyjnej firmy.

Komentarze