Rodzaje outsourcingu

OutsourcingGeneralnie mamy do czynienia z wieloma modelami outsourcingu, a każdy z nich ma swoje mocne oraz słabe strony i każdym zarządza się w inny sposób. Działania outsourcingowe możemy podzielić ze względu na różne czynniki.

Pierwszym z nich jest lokalizacja, czyli miejsce, w którym dostawca wykonuje zlecaną pracę: wewnątrz pomieszczeń klienta albo na zewnątrz, czyli w siedzibie usługodawcy.

Rodzaje outsourcingu ze względu na lokalizację

Outsourcing "onshore"

Praca zlecana na zewnątrz może być wykonywana w kraju klienta lub poza nim, w państwie pobliskim lub odległym. Jeśli to dostawca wykonuje usługę w kraju klienta, wtedy będzie to outsourcing "onshore". Poza dużymi miastami USA, szczególnie w okolicach rezerwatów Indian, w Południowej Dakocie i Utah, w ostatnim czasie powstawały i wciąż powstają firmy konsultingowe, które na atrakcyjnych warunkach przejmują obsługę IT innych przedsiębiorstw. Ceny usług plasują się gdzieś pomiędzy kwotami, jakich żądają dostawcy z dużych miast Ameryki, a cenami dostawców z krajów odległych.

Poza dużymi miastami koszty życia są niskie i nie brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Silną stroną zlecania pracy dostawcom w kraju jest to, że w grę wchodzą znaczące różnice kulturowe. Ma to sens szczególnie wtedy, kiedy zlecana praca dotyczy spraw delikatnych, na przykład zarządzania danymi medycznymi czy finansowymi, gdzie dochodzi prawny obowiązek ochrony danych osobowych.

Outsourcing "nearshore"

Natomiast jeśli praca jest zlecana dostawcom w krajach pobliskich, sąsiadujących, to mówimy wtedy outsourcingu "nearshore". Firmy z USA powierzają partnerom biznesowym w Kanadzie zarządzanie centrami obsługi telefonicznej i prace nad nowym oprogramowaniem. Podobnie przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej coraz intensywniej poszukują talentów na wschodzie i zlecają pracę partnerom z Europy Wschodniej oraz Rosji. Należy wiedzieć, że takie rozwiązania dają oszczędności i nie przysparzają dużych problemów związanych z barierami kulturowymi. Poza tym, koszty podróży i komunikacji są stosunkowo niskie (dużo taniej jest latać z Francji do Czech niż z USA do Indii), a współpraca nie jest utrudniana ani dezorganizowana przez duże przesunięcia wynikające z istnienia stref czasowych.

Outsourcing "offshore"

Zawiera się też porozumienia typu "offshore", gdzie pracę zleca się do państw odległych do kraju klienta, na przykład do Indii, które stały się outsourcingową potęgą w dziedzinie programowania. Wiele firm z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Australii prowadziło i nadal prowadzi projekty outsourcingowe właśnie z partnerami z Indii.

Projekty outsourcingowe możemy też podzielić ze względu na ich głębokość, czyli zakres prac powierzonych partnerowi zewnętrznemu.

I tak możemy wyróżnić outsourcing:

  • indywidualny,
  • funkcjonalny,
  • kompetencyjny.

Opowiemy o nich w poniższych punktach.

Outsourcing indywidualny

Jest to inaczej outsourcing pojedynczych stanowisk pracy. Należy przyjrzeć się takim zawodom jak projektant stron internetowych, analityk finansowy czy specjalista do spraw public relations. Należy wiedzieć, że jest to najprostsza forma outsourcingu, w której klient angażuje współpracowników obsługujących poszczególne stanowiska. Działają ono jak zewnętrzni radcy prawni, dostępni w razie potrzeby, ale poświęcają każdemu klientowi tylko część swojego całkowitego czasu. Przedsiębiorstwa prowadzą outsourcing indywidualny, kiedy przez określony czas potrzebują wiedzy w niszowej dziedzinie. Przeanalizujmy przykład projektanta stron internetowych. Duże modyfikacje strony internetowej firmy raczej nie są wprowadzane codziennie. Bieżąca praca nad stroną ogranicza się do zamieszczania nowych danych, aktualizacji. Nie ma więc sensu angażować projektanta na 40 godzin tygodniowo. Lepiej jest zlecić te zadanie osobie, której możemy płacić według stawki godzinowej, tylko za rzeczywisty czas poświęcany modyfikowaniu strony.

Outsourcing funkcjonalny

To zlecanie na zewnątrz określonej dziedziny funkcjonowania organizacji. Nazywa się go często wydzielaniem centrum kosztów. Należy wiedzieć, że firmy mogą w ten sposób zlecać na zewnątrz zarządzanie zobowiązaniami, koordynowanie zakupów, windykację czy rozliczanie płac. Outsourcing funkcjonalny możemy uznać za odpowiednik outsourcingu indywidualnego, tyle że na poziomie całego działu czy zespołu ludzi, a nie tylko pojedynczego stanowiska pracy. Stosuje się go przede najczęściej ze względu na oczekiwane oszczędności oraz na to, że kooperanci mają specjalistyczną wiedzę, której brakuje klientowi. Dobrze przygotowany dostawca może wykonywać pracę taniej ze względu na korzyści skali. To w jego interesie leży aktualizowanie wiedzy, na przykład o zmianach w przepisach podatkowych czy kadrowych, bowiem to pozwala mu skutecznie funkcjonować na rynku.

Outsourcing kompetencyjny

Polega na zlecaniu na zewnątrz działań związanych z podejmowaniem decyzji. Dostawca kontroluje przepływ produktów lub usług przez organizację klienta. Będzie to na przykład outsourcing logistyki, rozliczania płac czy rozwoju technologii. Warto wiedzieć, że outsourcing kompetencyjny odbywa się na jeszcze wyższym szczeblu niż funkcjonalny, bowiem wymaga wydzielania na zewnątrz wielu różnych funkcji. Ten model współpracy zakłada duże zaufanie do dostawcy, bowiem każdy błąd ma negatywny wpływ na prosperowanie firmy klienta.

Warto dodać, że outsourcing możemy także dzielić ze względu na rodzaj zlecanej pracy, która może być bliższa procesowi albo projektowi.

Outsourcing pracy bliższej procesowi z reguły dotyczy zleceń o standardowej i usystematyzowanej strukturze, na przykład zewnętrzna obsługa rozliczania płac, gdzie istotna jest cykliczność i sprawny przepływ dokumentów.

Natomiast outsourcing pracy bliższej projektowi to zlecanie niepowtarzalnych, nierutynowych przedsięwzięć, na przykład tworzenie oprogramowania. I tak outsourcingiem bliższym procesowi łatwiej jest zarządzać, bowiem klient dobrze zna wymagane procedury postępowania. Zarządzanie outsourcingiem bliższym projektowi jest bardziej skomplikowane, gdyż klient nie do końca rozumie złożoność i konsekwencje zlecanych prac, a kierowanie pracą przez menedżerów nieposiadających koniecznych informacji ani wystarczającego doświadczenia niesie ze sobą duże ryzyko.

Komentarze