Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwaOtoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa może wywierać różny wpływ na sytuację firmy w zależności od jej rozmiarów, lokalizacji, polityki lokalnej, władz administracyjnych i samorządowych, branży w której działa, technologii wytwarzania, kultury organizacji itp.

Należy nadmienić, iż przedsiębiorstwa nie mają wpływu na kształtowanie się czynników makrootoczenia. Muszą więc szczegółowo rozpoznać te czynniki i dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do ich gwałtownych zmian.

Otoczenie globalne

Obecnie najważniejszą częścią otoczenia zewnętrznego dla przedsiębiorstw jest otoczenie międzynarodowe (globalne). Globalizacja świata ma na celu integrację społeczeństw w jeden ekonomiczny i polityczny system, dlatego też przedsiębiorstwa zmuszone są do wprowadzania zmian w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem. W budowaniu strategii firmy należy także uwzględnić pozostałe elementy otoczenia, którymi są: otoczenie ekonomiczne, demograficzne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe i technologiczne.

Otoczenie ekonomiczne

Otoczenie ekonomiczne tworzą wskaźniki określające sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Są nimi: wielkość i tempo wzrostu PKB, zasady polityki monetarnej i fiskalnej, poziom inflacji, zadłużenia zagranicznego i wewnętrznego oraz bezrobocie.

Otoczenie demograficzne

W kształtowaniu otoczenia demograficznego w różnym zakresie bierze udział państwo. Sytuacja demograficzna również wywiera istotny wpływ na strategię i rozwój gospodarczy kraju, a tym samym na proces tworzenia strategii zarządzania przez przedsiębiorstwo. Badaniu podlega przede wszystkim wielkość i tempo wzrostu populacji, rozkład grup wiekowych, struktura etniczna, poziom wykształcenia. Zmiany o charakterze demograficznym pomagają w segmentacji rynku dla danej firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wpływać na wzrost możliwości wytwarzania i efektywnej sprzedaży nowych oferowanych towarów lub usług.Otoczenie prawne i polityczne tworzą: organy ustawodawcze, administracja państwowa, organizacje polityczne i społeczne oraz związki zawodowe.

Otoczenie polityczno-prawne

Wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa mają wpływ: normy podatkowe, prawo pracy, ochrona środowiska, normy techniczne i inne. Ponadto funkcja państwa i rola organizacji społeczno-politycznych polega również na wspieraniu działalności gospodarczej, regulacji systemu ekonomicznego państwa. Nowe regulacje prawne powodują konieczność dostosowania się do nich przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji czego następują zmiany w produktach, technologiach, marketingu i w efektywności działania przedsiębiorstw.

Otoczenie społeczno-kulturowe

Otoczenie społeczno-kulturowe, na które składa się między innymi poziom oświaty i wykształcenia, stan bezpieczeństwa obywateli, stosunek do pracy, program opieki społecznej, wzorce konsumpcji - wywiera szczególny wpływ na procesy zarządzania strategicznego. Wszystkie te czynniki powodują, iż potencjalny klient przywiązuje większą uwagę do jakości oferowanego towaru, porównuje oferty. Należy także zwrócić uwagę na dążenie do samorealizacji przejawiającej się intensywniejszą pracą młodych ludzi. To niejako wymusza dostosowanie godzin pracy firmy do nowych potrzeb klientów.

Otoczenie technologiczne

Otoczenie technologiczne określa poziom postępu technicznego w sektorze działania przedsiębiorstwa. Jest on wyrażany cyklem życia produktu i technologią jego wytwarzania. Cechami nowoczesnych technologii jest lepsza, jakość produktów uzyskanych w wyniku zastosowania tych technologii oraz niższe koszty wytworzenia. Firmy powinny monitorować zmiany w otoczeniu technologicznym i podejmować szybko decyzje odnośnie wdrożenia innowacji w zakresie techniki i technologii wytwarzania.

Komentarze

Natalia
Strasznie dużo rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw a. Ludzie odpowiedzialni za jego działanie na pewno o tym doskonale wiedzą. Nie sądziłam, że otoczenie firmy ma jakieś większe dla niej znaczenie.