Biznesplan - definicja, funkcje, cechy

BiznesplanBiznesplan to dokument, który stanowi zestaw analiz i programów, gdzie na podstawie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i danych historycznych zawarta jest pewna projekcja podstawowych celów firmy wraz ze sposobami ich osiągania, uwzględniając wszystkie istniejące uwarunkowania natury rynkowej, finansowej, organizacyjnej, marketingowej, technologicznej oraz kadrowej. Dokument ten obejmuje działalność bieżącą i okres od trzech do pięciu kolejnych lat.

Biznesplan służy kierownictwu oraz właścicielom przedsiębiorstwa jako mapa wspierająca i wyznaczająca zakres działań w obrębie wszystkich przedsięwzięć firmy. W działalności gospodarczej firmy sprawdza się szczególnie podczas:

 • kształtowania metod oraz sposobów ich osiągania uwzględniając wszystkie istniejące ograniczenia,
 • konkretyzowania koncepcji działania,
 • kontroli nad prawidłowym przebiegiem procesu realizacji przedsięwzięcia.

Niemal każda organizacja w jednym z etapów swojego funkcjonowania na rynku staje przed koniecznością sporządzenia biznesplanu. Do takich sytuacji dochodzi gdy:

 • zakładamy nowe przedsiębiorstwo,
 • łączymy co najmniej dwie firmy w jedną,
 • chcemy uzyskać zewnętrzne środki na finansowanie swojej działalności, w tym przedsięwzięć ryzykownych,
 • w krytycznym dla firmy okresie.

Funkcje biznesplanu

Obecne przyjmuje się, że profesjonalny biznesplan pełni dwie podstawowe funkcje:

 • funkcję wewnętrzną - plan wykorzystuje się tutaj jako wewnętrzny dokument planistyczny, który jest wręcz niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • funkcję zewnętrzną - zadaniem planu staje się uatrakcyjnienie firmy w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyciągania środków zewnętrznych potrzebnych do finansowania celów przedsiębiorstwa.

Można przyjąć, że podział ten ma jedynie znaczenie teoretyczne, ponieważ prawidłowo skonstruowany biznesplan powinien spełniać obie te funkcje jednocześnie. Inwestorzy będą skłonni dofinansować przedsiębiorstwo, jeżeli uznają, że główne elementy prowadzące do sukcesu są ujęte i właściwie oszacowane w planie. Istotna staje się tutaj także wewnętrzna kondycja firmy oraz ocena kadry kierowniczej dotycząca możliwości, zagrożeń, kosztów oraz wyników firmy w bliższej i dalszej przyszłości.

Funkcja zewnętrzna jest swego rodzaju tradycyjnym sposobem planowania w zarządzaniu. W biznesplanie znajduje ona swoje odzwierciedlenie w precyzyjnym opracowaniu założeń oraz wyników finansowych przyjętych wariantów strategicznych. Zarząd firmy po szczegółowej analizie określa poziom oczekiwań wobec przedstawionych założeń. W przyszłości w oparciu o taką skalę będzie można porównać osiągnięte wyniki. Przygotowując biznesplan warto uwzględnić czynniki niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Funkcja zewnętrzna skupia się na wykorzystaniu biznesplanu w trakcie zabiegania o zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby zaryzykować swój kapitał wspierając przedsiębiorstwo. Współczesna praktyka biznesowa wymaga przedstawiania biznesplanu w trakcie ubiegania się o kredyt. Wiąże się to z minimalizowaniem ryzyka przez banki czy inwestorów indywidualnych. Przedsiębiorca musi mieć świadomość istotnej roli biznesplanu w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstwa.

Biznesplan to zazwyczaj jedyny pisemny dokument wspierający prośbę o finansowanie. Dlatego powinien zawierać konkretne dane, a jego przejrzysta oraz szczegółowa forma nie może pozostawiać wątpliwości co do słuszności podejmowanych przez zarząd przedsiębiorstwa działań. Inwestor musi mieć pewność, że jego kapitał będzie bezpieczny.

Profesjonalny biznesplan eksponuje silne strony firmy, starając się uatrakcyjnić ją w oczach zewnętrznych podmiotów, ale również w sposób obiektywny prezentuje stan bieżący, potrzeby oraz zamierzenia i perspektywy. Nie należy też pomijać możliwych trudności zestawiając je z możliwymi rozwiązaniami.

Biznesplan powinien zawierać:

 • plany firmy,
 • potwierdzenie, że wyniki związane z realizacją celów będą satysfakcjonowały bank udzielający kredytu lub inwestorów w zależności od podmiotu do którego zwraca się firma,
 • obszerne uzasadnienie możliwości osiągnięcia zamierzeń przedstawionych w biznesplanie.

Z kolei, oczekiwania kredytodawców w zakresie informacji dotyczących finalnej umowy obejmują:

 • wysokość oczekiwanego przez firmę finansowania (kwota kredytu),
 • przeznaczenie danego kredytu,
 • termin całkowitej spłaty pożyczki,
 • opcja spłaty odsetek,
 • działania podejmowane w razie niepowodzenia danego przedsięwzięcia,
 • zabezpieczenie pożyczek.

W tym momencie zaciera się granica między funkcją wewnętrzną a zewnętrzną biznesplanu. Kredytodawca czy inwestor zdecyduje się na wsparcie takiej firmy, które dysponuje profesjonalnie przygotowanym dokumentem, a co za tym idzie, ma świadomość słabych oraz mocnych stron i w oparciu o tę wiedzę podejmuje racjonalne działania biznesowe.

Profesjonalnie opracowany biznesplan, jako dokument analizujący oraz kreujący rozwój przedsiębiorstwa pozwala dokładnie przemyśleć wszystkie aspekty związane z prowadzeniem firmy, wdrażaniem nowych celów czy stabilnym rozwojem. W konsekwencji prowadzi to do właściwej oceny potrzeb przedsiębiorstwa podczas korzystania z produkcyjnych, rynkowych oraz finansowych strategii.

Komentarze