Produktywność a kontrola produkcji

ProduktywnośćProduktywność jest parametrem według którego określić można jakość funkcjonowania firmy i efektywność wykorzystania zasobów. Aby móc ją ocenić konieczna jest rzetelna analiza i obserwacja procesów zachodzących w firmie. Wiedza o tym, czy potencjał firmy jest dobrze wykorzystany jest podstawą skutecznego zarządzania. Dzięki kontroli produkcji i zaobserwowaniu aspektów, które należy poprawić, zmienić lub spotęgować można znacznie podnieść produktywność zakładu i zagwarantować mu sukces.

Profesjonalna i rzetelna kontrola produkcji w danym zakładzie, pozwala na analizę wyników finansowych firmy. Dzięki niej można wykryć tak zwane słabe punkty, które wymagają modernizacji lub gruntownych zmian w zarządzaniu. Często zdarza się, że szczegół, który uznajemy za mało istotny ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie zakładu. Po dokonaniu odpowiednich zmian, nawet jeśli są niewielkie widać znaczną poprawę.

Dzięki kontroli produktywności możliwe jest przygotowanie planów rozwojowych i strategii działania firmy. Wzrost produktywności odpowiada bezpośrednio za wzrost przychodów firmy i umożliwia jej rozwój. Wzrastający wskaźnik produktywności w krajach wysoko rozwiniętych uważa się za wprost proporcjonalny do wzrostu ekonomicznego i rozwoju gospodarczego w szerokim kontekście. Troska o kontrolę jakości produkcji i wzrost produktywności nie dotyczy więc tylko poszczególnych przedsiębiorstw. Ma wymiar ogólnonarodowy. Wpływa na wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia w kraju.

Samo pojęcie produktywności można rozpatrywać w kilku aspektach. Pod uwagę bierze się czynniki techniczne. Zalicza się do nich organizację przedsiębiorstwa, ilość wyprodukowanego towaru i jego sprzedaż. Do czynników ważących o jakości produkcji zalicza się także wkład finansowy, kapitał pracy, koszt materiałów i ilość potrzebnej energii. Innym aspektem produktywności jest jej wymiar ekonomiczno-społeczny. W tym zakresie pod uwagę brany jest potencjał i rozwój, a co za tym idzie postęp. Pod tym względzie do kontroli jakości produkcji brane są pod uwagę takie kwestie jak podnoszenie efektywności działania czy poprawa pozycji rynkowej firmy. Ważna jest także kwestia pracowników, którzy powinni być zadowoleni z warunków pracy, tym sposobem będą działać z większym zaangażowaniem i skuteczniej.

Jakość pracy a kontrola produktywności firmy

Czynnik ludzki ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. Prężnie działająca firma to nie tylko zadowoleni klienci to także zadowoleni pracownicy. Aby personel mógł działać produktywnie i odpowiednio zaangażować się w swoją pracę trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki.

Uwzględnianie potrzeb pracownika, jest najważniejszym elementem jaki należy wziąć pod uwagę przy zmianach mających na celu poprawę produktywności. Wysoka jakość pracy jest wprost proporcjonalna do warunków, jakie otrzymuje personel. Kwestią kluczową nie jest wymagająca rekrutacja, raczej odpowiednie przeszkolenie i zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków rozwoju. Produktywność pracy, to mówiąc najprościej stosunek produktu całkowitego firmy do liczby pracowników. Jest to jeden z elementów kluczowych do przeprowadzenia badania produktywności zakładu pracy. Poprawa wyników uzyskiwanych przez firmę związana jest z jakością pracy i możliwością rozwoju i zadowolenia jaką oferuje się pracownikom. Ludzka praca jest najważniejszą ścieżką do osiągnięcia sukcesu przez firmę.

Najważniejsze czynniki wpływające na poprawę produktywności

Każdy produkt powinien mieć odbiorcę, aby produkcja lub usługa była celowa musi być na nią zapotrzebowanie. Tylko przy spełnieniu tego warunku możemy mówić o produktywności. W kontroli produkcji ważne jest więc badanie rynku i potrzeb konsumentów.

Zwykle w źródłach i literaturze przedmiotu przyjmuje się, że czynniki mające wpływ na produktywność można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne to takie, które nie mogą być kontrolowane przez firmę. Należą do nich: uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne, klimat oraz zasoby naturalne. Z tego względu przy kontroli produkcji pod uwagę bierze się czynniki wewnętrzne, na które kierownictwo firmy ma wpływ.

Wśród czynników wewnętrznych wpływających na produktywność wymienić trzeba:

  • zasoby ludzkie;
  • środki pracy;
  • materiały i energia;
  • proces produkcyjny;
  • zarządzanie.

Wykorzystanie środków pracy to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie zaplecza. Elementami branymi pod uwagę jest infrastruktura firmy: budynki, maszyny czy urządzenia. Kontroli podlegać powinno także zużycie materiałów i energii. Optymalizacja tych czynników może znacznie ograniczyć koszty produkcji. Z kolei, dobra organizacja procesu produkcyjnego i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań wpływa pozytywnie na możliwości produkcyjne firmy.

Zarządzanie a kontrola produkcji

Aby produktywność miała tendencje wzrostowe i aby można było mówić o kontroli produkcji konieczne jest mądre zarządzanie firmą. Zarządzający powinien stale i szczegółowo obserwować proces produkcji i funkcjonowanie firmy. Powinien brać pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na koszt i jakość produkcji.

W firmie powinna być także możliwa sprawna komunikacja i odpowiedni system motywacyjny. Kapitał ludzki to bowiem czynnik mający największy wpływ na produktywność. Jak wykazują badania największe sukcesy osiągają firmy, które przykładają wagę do kwestii produktywności pracy. Pamiętać też należy, że kontrola produkcji nie jest przedsięwzięciem czasowym i powinna odbywać się ciągle. Stale, w miarę potrzeb powinny być wprowadzane zmiany i ulepszenia. Produktywność jest kluczem do odniesienia sukcesu.

Autor: Karol Chęciński, www.optimes.syneo.pl.

Komentarze