Nowa firma - procedury ochrony środowiska krok po kroku

Ochrona środowiskaOgrom procedur z zakresu ochrony środowiska, jakie są konieczne przy otwieraniu firmy bardzo często budzi niepokój u początkującego przedsiębiorcy. Poznanie zawiłości tego procesu z pewnością pozwoli na spokojne i rzeczowe podejście dla tego, jakże ważnego tematu.

Oceny oddziaływania na środowisko zastosowane zostały po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70-tych. Szybko doceniono skuteczność tej procedury i została ona przeniesiona na grunt europejski, w Polsce odpowiednie regulacje powstały w 1990 roku.

Proces ten ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie o konsekwencje działań człowieka, zarówno w środowisku przyrodniczym jak i społecznym.

Od czego zacząć?

Zakładając, że mamy już wybrany teren pod naszą inwestycję i wiemy, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego możemy tam ją realizować, należy przeanalizować, czy istnieje dla niej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oceny na środowisko lub obszary Natura 2000, czy nasze przedsięwzięcie może tylko potencjalnie na nie oddziaływać.

Sprawdzimy to w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak decyzję czy postępowanie jest konieczne podejmie władza gminy w porozumieniu z sanepidem i regionalną dyrekcją ochrony środowiska. W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w swoim urzędzie gminy, będziemy musieli złożyć wniosek wraz z załącznikami, z których jeden to karta informacyjna, która powinna zawierać zarys podstawowych danych o naszej planowanej inwestycji - rodzaju działalności i jej powierzchni oraz lokalizacji, technologii, przewidzianej eksploatacji surowców, paliw, wody i energii, emisji różnych substancji, rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska oraz obszarach chronionych, które znajdują się w zasięgu potencjalnego oddziaływania naszego przedsięwzięcia.

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie konieczne uzyskana decyzja będzie zawierała zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, jaki będziemy musieli przedstawić. Zadaniem raportu jest zidentyfikowanie zagrożeń jakie może powodować inwestycja dla środowiska przyrodniczego i dobrostanu ludzi oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą je wyeliminować, bądź możliwie zminimalizować. Szczegółowe wytyczne do sporządzenia tego dokumentu zawiera Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Choć nie ma wymagań kto może być autorem raportu o oddziaływaniu na środowisko, to do jego sporządzenia potrzebna jest specjalistyczna wiedza, dlatego najlepiej zlecić to firmie specjalizującej się w wykonywaniu tego typu dokumentacji środowiskowych. Będziemy mieli gwarancję, że nasz dokument będzie profesjonalny i spełni wymagane warunki. Po uzyskaniu niezbędnych opinii pozostają tylko konsultacje społeczne naszego raportu i oto mamy w ręku decyzję.

Pozwolenia wodnoprawne

Jeżeli nasza inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, czyli będzie korzystała z wód w inny niż powszechny sposób, teraz jest właściwy czas na przygotowanie operatu wodnoprawnego, który znów pomoże nam sporządzić kompetentna firma. Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne.

Pozwolenie na budowę

Równocześnie możemy starać się uzyskanie pozwolenia na budowę, do wniosku o nie załączamy poprzednio uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Oczywiście cały czas równolegle prowadzimy prace projektowe - dobieramy niezbędne wyposażenie, negocjujemy z producentami urządzeń i projektujemy otoczenie firmy. W ten sposób poznamy dokładne parametry techniczne sprzętu, wielkość emisji gazów pyłów do, powietrza, ilości powstających odpadów, ścieków i hałasu i będziemy mogli wystąpić o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane

Wniosek o nie składamy u starosty lub w zależności od tego, czy nasze przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, u marszałka województwa. Wymagania jakie powinien spełniać wniosek określone są w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

Teraz mamy już w ręku komplet dokumentów, pozostają jeszcze niezbędne kontrole i wreszcie możemy ruszać z naszą działalnością. Jeżeli posiadamy firmowe samochody, wprowadzamy gazy i pyły do powietrza, składujemy odpady, wprowadzamy ścieki do wód lub ziemi, czy choćby posiadamy utwardzony parking, nie zapomnijmy o opłatach za korzystanie ze środowiska i sprawozdaniach, które musimy przedstawiać w urzędzie marszałkowskim i wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska dwa razy w roku - w styczniu i lipcu.

Sprawozdania

Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne, nawet jeśli nie przekraczamy kwoty wolnej od opłaty. Tak więc warto zgłębić zawiłości przepisów ochrony środowiska i profesjonalnie podejść do omawianych tutaj zagadnień, ujmiemy tym sobie niepotrzebnego stresu, co wyjdzie nam na zdrowie a i środowisku przyniesie niewątpliwą korzyść - a przecież jesteśmy jego częścią.

Komentarze

Irena
Środowisko i jego ochrona powinno być na pierwszym miejscu, zwłaszcza w firmie.