Zasady działania Unii Europejskiej

Unia EuropejskaUnia Europejska powstała 1.11.1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht. Głównym jej zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami.

UE (Unia Europejska) jest związkiem państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez członków Wspólnot Europejskich:

 • Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
 • Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,
 • Europejskiej Wspólnoty Atomowej.

Do państw wyżej wymienionych wspólnot należały państwa takie jak:

 • Belgia
 • Dania
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Luksemburg
 • Niemcy (RFN)
 • Portugalia
 • Włochy
 • Wielka Brytania

Unia Europejska w 2004 roku przyjęła do wspólnoty kolejnych 10 państw oprócz Polski były to:

 • Czechy
 • Cypr
 • Estonia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malta
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry

Za główne cele Unia stawia sobie min: zapewnienie bezpieczeństwa, stabilnego wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz ochronę praw i wolności obywatelskich. Kraje wspólnoty współpracują na płaszczyźnie gospodarczym, wymiaru sprawiedliwości, transportu, rolnictwa, energetyki, handlu, kultury i spraw socjalnych.

Do najważniejszych organów UE należą:

 • Rada Europejska
 • Rada UE
 • Komisja Europejska
 • Parlament Europejski
 • Trybunał sprawiedliwości.

Unia Europejska podobnie jak każda inna organizacja ma ściśle określone zasady według których prowadzi swoją politykę.

Zasady działania UE

 1. Zasada przyznania kompetencji oznacza, że Unia Europejska działa wyłącznie w granicach przyznanych jej w Traktatach i w granicach dopuszczalnych przez prawo;
 2. Zasada subsydiarności polega na tym, że każdy szczebel władzy realizuje te zadania, które nie mogą być zrealizowane przez szczebel niższy;
 3. Zasada proporcjonalności środki jakie stosuje Unia Europejska muszą być proporcjonalne do potrzeb i dopuszczalne przez prawo;
 4. Zasada legalnej współpracy Unia Europejska działa i współpracuje z innymi państwami oraz organizacjami zgodnie z prawem (w granicach dopuszczalnych przez prawo);
 5. Zasada równowagi instytucjonalnej zasada ta polega na zapewnieniu spójności i ciągłości działań Unii Europejskiej;
 6. Zasada zachowania tożsamości narodowej państw członkowskich zasada ta oznacza, że Unia Europejska nie może przekształcić się w państwo i musi szanować tożsamość narodową każdego z państw członkowskich. UE ma być jedynie płaszczyzną ich porozumienia i wzajemnej współpracy w takich dziedzinach jak na przykład prawo, wspólna polityka czy gospodarka międzynarodowa;
 7. Zasada poszanowania wolności demokracji, praw państwa oraz praw człowieka.

Unia Europejska dzięki powyższym zasadom ma działać sprawnie i być mostem łączącym państwa członkowskie. Jak już wcześniej wspominałem Unia Europejska ma swoje prawo zawarte w traktatach i zgodnie z nimi i musi działać.

Źródła:

Komentarze