Transport - funkcje i zadania

TransportSłowo transport rozumiane jest powszechnie jako pokonywanie przestrzeni lub dokonywanie zmiany miejsca przechowywania towarów przy użyciu środków lokomocji. Termin ten obejmuje cały zakres usług, który nazywamy systemem transportowym. Podstawowymi elementami systemu transportowego są środki transportu, materiał transportowy oraz proces transportu.

Podział transportu ze względu na zadania jakie pełni

Transport w przedsiębiorstwie można podzielić go na zewnętrzny oraz wewnętrzny.

Transport wewnętrzny
Czyli wewnątrzzakładowy - odnosi się do transportu w obrębie firmy. Towar jest wtedy przenoszony z jednego miejsca produkcji do innego, z jednego magazynu do drugiego, lub przemieszcza się wewnątrz różnych sektorów w obrębie tego samego przedsiębiorstwa.

Transport zewnętrzny
To transport od dostawców do nabywców, przemieszczanie towaru z jednego przedsiębiorstwa do innego lub między różnymi magazynami.

Podział transportu ze względu na funkcje

Rozróżnia się wtórne oraz pierwotne funkcje transportu.

Funkcje pierwotne
Odnoszą się do przewozu oraz przeładunku towaru.

Funkcje wtórne
Obejmują zabezpieczenie dróg, organizowanie logistyki pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności za pracowników i przewożony towar.

Transport w pełnym wymiarze jest integralną częścią systemu logistycznego. Stanowi niezwykle ważne ogniwo przepływu surowców oraz gotowych wyrobów od dostawców do konsumentów. Transport występuje we wszystkich ogniwach zarządzania logistycznego. Mamy z nim do czynienia przy pozyskiwaniu surowców do produkcji, w trakcie obsługi wytwarzania danego towaru, aż do dystrybucji gotowego produktu do konsumenta. By przygotować i odpowiednio rozwijać system transportowy służby za to odpowiedzialne muszą osiągnąć dwa podstawowe cele. Pierwszy to zapewnienie klientom żądanego poziom obsługi. Drugi to zminimalizowanie kosztów do ich akceptowalnego poziomu.

Analizując kwestie transportu z punktu widzenia logistyki trzeba podkreślić, iż głównym zadaniem transportu jest sprawne przemieszczanie się pomiędzy dwoma jasno sprecyzowanymi punktami materiałów oraz towarów, zapewnienie ich dostarczenia w dobrym stanie, właściwym czasie i akceptowalnych przez zleceniodawcę kosztach. Na wybór konkretnego rodzaju transportu mają więc bezpośredni wpływ szczególne potrzeby danego przedsiębiorstwa, takie jak koszt, niezawodność czy szybkość realizacji usługi. Trzeba też uwzględnić dodatkowe czynniki operacyjne. Dotyczą one produktu, klienta, otoczenia oraz przedsiębiorstwa. Firma decydując się na konkretny rodzaj transportu sprawdza jaki środek transportu będzie najkorzystniejszy oraz jaki proces transportu będzie najkorzystniejszy.

Pytanie o najkorzystniejszy środek transportu odnosi się do warunków przewożenia towaru, natomiast pytanie o proces transportu dotyczy organizacji tego transportu, czyli odnosi się bezpośrednio do sterowania procesem transportu.

Czynniki organizacyjne w transporcie

By w sposób sprawny oraz skuteczny przeprowadzić operację przemieszczania towaru należy rozwiązać kilka ściśle określonych problemów organizacyjnych. Problemy organizacyjne w logistyce i transporcie dotyczą kilku czynników. Takimi czynnikami są:

  • określona ilość towaru,
  • różne punkty dostaw,
  • dostępne środki transportu,
  • optymalny ładunek środków transportu,
  • wybór najlepszej i najkrótszej drogi dostawy,
  • ekonomiczne łączenie kilku punktów dostaw.

Transport to swoisty łącznik między obszarami produkcji oraz konsumpcji. Transport łączy poszczególne ośrodki produkcyjne czy usługowe i zapewnia im wymianę towarów. Dzięki dobrze zorganizowanemu transportowi firmy otrzymują potrzebne surowce, więc mogą płynnie realizować proces produkcyjny. Po wytworzeniu danego towaru może on zostać w sposób bezpieczny i szybki dostarczony do klienta. Bez sprawnego systemu transportu, niezawodnych środków transportu i ekonomicznego planu transportu nie mogą zostać zaspokojone potrzeby wszystkich stron uczestniczących w tym procesie. Dlatego drożność transportu to zapewnienie optymalnych proporcji między masą wyprodukowanych towarów, wydolnością przewozową wybranych środków transportu, szeroko rozumianą przepustowością sieci transportowej ze szczególnym uwzględnieniem zdolności przeładunkowych magazynów oraz wielkością zapasów i zamówień. Niezwykle istotna jest również racjonalizacja czynności organizacyjnych w obrębie transportu. Pozwala to na usprawnienie całego łańcucha przepływu surowców oraz wyrobów gotowych, które składają się na realizację transportu. Mowa tutaj o jakości, niezawodności, zdolności oraz elastyczności.

W XXI wieku specjalizacja pracy, ciągle rosnąca konsumpcja, skomplikowana ekonomia skali produkcji sprawiają, że miejsce w którym wytwarza się produkt nie pokrywa się z miejscem, gdzie zgłaszany jest na nie popyt. Transport musi wypełniać tę lukę i dostarczać towar od nabywcy do sprzedawcy. To często transport pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną w tej branży i wpływać na szybkość realizacji usługi i poziom zadowolenia klientów.

Wybór danego rodzaju transportu jest wykorzystywany do kreowania przewagi konkurencyjnej. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy odbiorca ma możliwość zamawiania towaru od więcej niż jednego dostawcy. Jakość logistycznej usługi i jej cena mają wpływ na decyzje podejmowane przez odbiorcę towaru. Dla odbiorcy:

  • krótszy czas dostawy,
  • sposób zapakowania produktu,
  • minimalizowanie uszkodzeń i strat

jest czynnikiem, który odgrywa istotną rolę w procesie decyzyjnym. Właściwie wykonana usługa dostawy sprawi, że odbiorca ponownie skorzysta z usług takiego dostawcy. Firma produkcyjna, która w sposób właściwy realizuje usługi transportowe może ugruntować swoją pozycję na rynku i wybić się na tle konkurencji doskonałą organizację, odpowiedzialnym podejściem do realizacji zobowiązań i szybką dostawą.

Do najważniejszych zadań transportu należy przede wszystkim skuteczna realizacja wszelkich zobowiązań w tym zakresie. Towar musi być dostarczany szybko, punktualnie i bezstratnie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku skomplikowanych tras, gdzie konieczne są przeładunki, dodatkowe składowanie, nietypowy gabaryt przesyłki, jej podatność na uszkodzenia czy duża odległość do pokonania.

Źródła:

Komentarze