Szczupłe Zarządzanie (Lean Management), czyli na czym polega dostrzeganie marnotrawstwa w procesach?

Lean ManagementW XXI wieku zarządzanie weszło w nowy, nieznany do tej pory etap. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o zarządzaniu w dużych firmach produkcyjnych, których nakłady oraz straty ponoszone ze względu na nieodpowiednie dysponowanie dostępnymi środkami, pracownikami i rozwiązaniami, opiewają na wysokie kwoty. Ten etap to w zasadzie proces, a dokładniej szczupłe zarządzanie.

Czym jest tak popularny ostatnio Lean Management?

Nowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rozwinęła się w praktyce. Jej korzeni możemy doszukiwać się w systemie produkcyjnym Toyoty. Lean management lub szerzej znane - szczupłe zarządzanie - polega, ogólnie mówiąc, na wprowadzeniu daleko idących oszczędności oraz racjonalizacji w wykorzystaniu źródeł.

Jako dwa podstawowe filary wymienić można po pierwsze: system dostaw dokładnie na czas, dzięki któremu system ssący zastąpił produkcję pchaną. Dzięki temu rozwiązaniu firmy produkują tylko potrzebne ilości produktów i to tylko tych, na które zgłaszany jest popyt. Druga podstawa konstrukcji Lean Management to autonomizacja, która polega na takim projektowaniu systemów produkcyjnych, które umożliwi wykrycie i wyeliminowanie wszelkich błędów oraz odstępstw od standardów.

Pojęcie szczupłego zarządzania oparte zostało na pięciu podstawowych filarach

1. Określenie wartości dla klienta

To, co klient postrzega jako wartość produktu i usługi, jest kluczowe dla pojęcia Lean Management. Pozwala ono bowiem na całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa w trakcie procesu produkcji lub w trakcie wykonywania danej usługi. Na tę wartość składa się funkcjonalność, cena oraz jakość, a także wygląd i dostępność w określonym czasie lub miejscu. Często wymienia się również terminowość dostarczenia oraz usługi dodatkowe.

2. Identyfikowanie strumienia wartości

Polega na takim opracowaniu koncepcji, zaprojektowaniu oraz wytworzeniu i późniejszemu dostarczeniu klientowi usługi lub produktu, które poddadzą się analizie. Wszystkie te kroki wymagają od organizacji wielu powiązanych ze sobą decyzji, operacji i czynności. Z tego względu musi zostać stworzony taki obraz całości, który będzie jednocześnie analizą wszystkich kroków.

3. Ciągły przepływ

Lean Management to proces stawiający na płynność – pomiędzy kolejnymi etapami powinna występować możliwość płynnego przejścia bez zakłóceń, przestojów czy nieprzewidzianych przerw. Dzięki temu każda organizacja osiągnie lepszą wydajność, a także skróci proces wytworzenia i realizacji.

4. System ssący

Jest przeciwieństwem tradycyjnego modelu push, czyli produkcji opartej na buforach i wytwarzaniu bez zamówień klienta, w oparciu jedynie o prognozy popytu. System ssący polega na dostarczeniu klientowi wyniku produkcji dokładnie w momencie zapotrzebowania, w takiej ilości, w jakiej on tego wymaga i bez tworzenia buforów czy zapasów. Dzięki takiemu rozwiązaniu tempo produkcji jest ściśle dopasowane do faktycznego popytu. Dopiero w momencie zgłoszenia zapotrzebowania uruchamiane zostają kolejne etapy produkcji, a początkiem tego działania staje się sygnał płynący z poprzedniego procesu.

5. Dążenie do doskonałości

Warunkiem koniecznym do utrzymania szczupłej produkcji jest ciągłe dążenie do doskonałości procesów występujących w organizacji.

Lean Management to rewolucyjna teoria, która sprawdzona została w praktyce. Wyklucza ona marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, pozwala na usprawnienie wszelkich działań firmy, wymusza oszczędność i perfekcyjność w planowaniu pewnych rozwiązań. Dzięki szczupłemu zarządzaniu różne organizacje wprowadzają maksymalne skrócenie czasu wytwarzania, zarządzanie wizualne, mapowanie strumienia wartości, czy maksymalną dostępność maszyn i urządzeń. Lean Manufacturing sprawdza się jednak nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, jest to rozwiązanie idealne niemal dla każdej firmy, której celem na następne lata jest aktywny rozwój.

Autor: www.smartlean.pl.

Komentarze