Mentoring - definicja, cele, proces

MentoringMentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia. Bazuje na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu. Polega głównie na tym, by szkolony, dzięki odpowiednim zabiegom mentora, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie bał się też iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Relacja ta obejmuje także ewolucje, doradztwo, oraz pomoc w osiągnięciu sukcesu przez ucznia.

Pojęcie mentora

Pojęcie mentor pochodzi od imienia postaci z mitologii greckiej, przyjaciela Odyseusza, jego godnego zaufania i mądrego doradcy, któremu powierzył opiekę nad rodziną i naukę i wychowanie syna Telemacha, podczas gdy sam wyruszył pod Troję. Słowa mentor potocznie używamy na wskazanie osoby, którą uważamy za wzór do naśladowania lub wywarła duży wpływ na nasze wychowanie. Z czasem pojęcie to zostało użyte zarówno w polityce jak i biznesie, a określenie mentoringu zaczęto definiować zindywidualizowany proces uczenia się zachodzący w relacji mistrz - uczeń.
Należy zauważyć, że mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą z osobą o mniejszym doświadczeniu, a relacja między nimi charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem. Tu trzeba zauważyć, że mentor nie jest kimś kto rozwiązuje za klienta jego problemy, a jest kimś w rodzaju mędrca, który pomaga mu samodzielnie tego dokonać. Mentor ma na celu pomoc uczniowi w uzyskaniu dostępu do własnych (czasem nieuświadomionych) zasobów klienta, a nie o pogłębienie jego poczucia niekompetencji.

Cele w mentoringu

W mentoringu cele procesu ustala wyłącznie uczeń z mentorem. Mentor odpowiedzialny jest za to, by cel ten mieścił się w strategii firmy. Na ogół cel mentoringu odzwierciedla potrzeby rozwojowe danej osoby, odniesione do budowania jej kluczowych zasobów takich jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, wiedza i inteligencja emocjonalna. Relacja ucznia i mentora nie ma charakteru kontrakty na nabycie określonych umiejętności w ustalonym z góry czasie. Cały proces mentoringu może trwać nawet kilka lat, ale ramy czasowe są bardziej elastyczne i uzależnione od aktualnych potrzeb szkolonego.

Proces mentoringu

Mentoring jest to proces długotrwały, więc powinny w nim uczestniczyć osoby które naprawdę tego chcą i same się do tego zgłosiły. Aby proces ten przyniósł jak najwięcej korzyści, mentoring powinien uwzględniać oczekiwania uczniów, potrzeby oraz dostosować się do nich.
Za pomocą mentoringu przedsiębiorstwo, które go stosuje może uzyskać trzy korzyści:

  • Rozwinięcie zasobów ludzkich
  • Transfer tzw. „ukrytej” wiedzy od jednej grupy pracowników do drugiej
  • Pomoc w zatrzymaniu najbardziej wartościowych pracowników

Proces mentoringu polega na udzielaniu rad, wskazówek lub informacji przez osobę, która ma umiejętności, doświadczenie, bądź praktyczna wiedzę (mentor), która jest przydatna do zawodowego i osobistego rozwoju innego człowieka (uczeń).

Rodzaje mentoringu

Wzrost zainteresowania mentoringiem jako metodą doskonalenia i wspierania procesów, uczenia się sprawił, że współcześnie mamy do czynienia z trzema rodzajami mentoringu:

  • Mentoring korporacyjny ( w biznesie ) - ma miejsce w przedsiębiorstwie, gdy mentor pełni rolę doradcy oraz przewodnika na różnych etapach kariery zawodowej.
  • Mentoring branżowy - mentor jest osobą wyznaczoną przez przedsiębiorstwo do przeprowadzenia uczniów przez programy szkoleniowe niezbędne do uzyskania kwalifikacji.
  • Mentoring społeczny - mentor zapewnia wsparcie i doradztwo osobom znajdujących się w rudnej sytuacji życiowej, które potrzebują wskazówek, jak rozwiązać problemy i wyjść z niekorzystnej sytuacji.

Mentoring w biznesie

Z punktu widzenia rozwoju organizacji uczącej się, szczególnego znaczenia nabiera wykorzystywanie mentoringu w biznesie. Mentoring rozumiany jako wykorzystywanie gotowych algorytmów i procedur razem ze ściśle zdefiniowaną metodą uczenia - trenowania. Najbliższy temu wzorcowi jest trening sportowy, w którym zarówno modele ćwiczeniowe jak i sposoby są jasno sprecyzowane w różnych dyscyplinach, także sposób dochodzenia do spodziewanego wyniku lub poziomu. Role biorące udział w tak zdefiniowanym procesie można zdefiniować jako: mentor i uczeń.

E-mentor

Mówiąc o mentoringu warto wspomnieć o tzw. e-mentoringu. Posiada on przedrostek "e" co wskazuje na to, że większość spotkań między uczniem, a e-mentorem odbywa się za pomocą nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory, portale społecznościowe). Obecnie ta forma mentoringu rozwija się bardzo dynamicznie, a to ze względu na to, że dostęp do Internetu staje się coraz bardziej powszechny. Usługi i aplikacje są coraz lepiej dostosowane do komunikacji i pracy zdalnej. Popularność tego programu wynika z dużego komfortu i łatwości nawiązywania nowych kontaktów i dalszego ich utrzymania, ponieważ nie są potrzebne bezpośrednia spotkania, które ograniczały do tej pory czas i miejsce. E-mentoring w tym rozumieniu, ma dość ograniczony charakter, ale jest to bardzo dobry sposób na uzyskanie rady lub informacji. Pozwala on rozszerzyć swoją sieć kontaktów, które w przyszłości mogą okazać się przydatne.

Komentarze

Andrzej
W mentoringu postać life coacha nabiera istotnego znaczenia. Czyli przykład osoby, która na podstawie swojego doświadczenia, wiedzy i wieku może przekazać ważne informacje w formie porady młodszej osobie, która chce czerpać z tej wiedzy, aby zastosować ją we własnym życiu. Mentoring nabiera prawdziwego znaczenia z perspektywy zaufania, jakie mentor wzbudza w osobie, którą prowadzi.