Badania marketingowe - pojęcie, metody, etapy. Metodologia badań.

Badania marketingoweJedną z definicji badań marketingowych jest uporządkowany, zaplanowany według reguł zapewniających porządek i obiektywność proces, na który składa się kolejno gromadzenie, systematyzowanie i prezentacja pozyskanych danych, w celu późniejszego ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji i działań marketingowych.

Sposób przeprowadzania badań marketingowych powinien być systematyczny, jak najbardziej obiektywny oraz przeprowadzony w oparciu o podejście procesowe, a co za tym idzie, możliwy do ujęcia w mierzalny i merytoryczny opis działań.

Metodologia badań

Badania marketingowe odbywają się za pomocą identyfikowania danych rynkowych potrzebnych do definiowania szans i zagrożeń dla podmiotu badania na rynku, niezależnie od tego, czy podmiotem jest osoba fizyczna, osoba prawna, czy produkt. Za pomocą zidentyfikowanych i określonych już informacji o szansach i zagrożeniach na rynku, można tworzyć nowe plany działań marketingowych, jak również oceniać i doskonalić istniejące już strategie marketingowe. Badania marketingowe umożliwiają również analizę podjętych wcześniej działań i ich wpływu na sytuację rynkową oraz tworzenie strategii naprawczych dla znalezionych zagrożeń. Jednocześnie przy podejmowaniu wyżej opisanych działań należy stale monitorować ich wyniki, aby wychwytywać zmiany w otoczeniu rynkowym i odpowiednio na nie reagować w taki sposób, aby zagrożenia w miarę możliwości eliminować lub za pomocą kreatywnego podejścia do marketingu zamieniać w szanse.

Procesowe podejście do działań rynkowych można określić w wejściach do kolejnych procesów, które połączone są z wyjściami z poprzednich etapów. Dzięki temu można zdefiniować dane rynkowe, przekształcając je w potrzebne do przekształcania ich w potrzebne informacje za pomocą SIM, czyli Systemu Informacji Marketingowej. Zebrane w ten sposób informacje systematyzuje się za pomocą odpowiednio dobranych metod badań marketingowych, co pozwala na sformułowanie planu marketingowego, jego wdrażania oraz stworzenie systemu monitorowania i analizy wyników podjętych działań.

Do obszarów badań marketingowych należą makrootoczenie i mikrootoczenie.

Do makrootoczenia należą między innymi sfery:

 • ekonomiczna,
 • demograficzna,
 • technologiczna,
 • polityczna,
 • demograficzna,
 • kulturowa,
 • prawna,
 • społeczna.

Do mikrootoczenia należą sfery bezpośrednio związane z podmiotem badań marketingowych, jak na przykład przedsiębiorstwa. Należą do nich:

 • klienci,
 • konkurencja na rynku,
 • kooperanci biznesowi,
 • pracownicy organizacji,
 • kultura organizacyjna,
 • i tym podobne.

Etapy badań

Na początku procesu zbierania informacji o rynku analizie należy poddać wielkość rynku, a wnioski ująć w sposób ilościowy lub wartościowy tak, aby wyniki były mierzalne i możliwe do określenia w jednostkach miary, jak sztuki, waluty, jednostki odległości, wagi, i tym podobnych. Na określonym wielkościowo rynku należy następnie określić bieżące trendy, czyli zbadać jakie są zmiany i ich częstotliwość. Można wtedy określić źródła tych zmian i wykorzystać wiedzę o wpływie tych czynników na zmiany na rynku. Badania te powinno się przeprowadzać w różnych kontekstach, ponieważ na podstawie zebranych informacji można wyciągnąć odmienne wnioski od strony analizy branżowej, na podstawie analizy obszarów geograficznych i sfer kulturowych oraz politycznych, jak również na podstawie różnorodności grup konsumenckich w każdym z tych obszarów.

Dobrze jest też określić wpływ konkurencji, a co za tym idzie, udział w rynku badanej jednostki. Udział w rynku w znacznym stopniu podyktowany jest popytem na dane dobro, na które wpływa ogólna opinia publiczna na produkty, usługi, PR badanej jednostki gospodarczej i wiele innych czynników. Docelowe grupy konsumenckie określać można ze względu na wiek, położenie geograficzne, strefę polityczną, kulturową i tak dalej. W ten sposób produkt lub usługę można skierować w sposób, który jak najskuteczniej zaspokoi potrzeby targetowanej grupy konsumenckiej, w sposób dostosowany do przewidywanej prędkości konsumpcji zakupionego produktu, zapewniając podaż odpowiadającą częstotliwości oraz ilości zakupów produktu lub usługi. Mogą to być klienci indywidualni lub instytucjonalni.

Parametry i cechy produktów i usług warto rozpatrzeć zarówno z punktu widzenia klienta, jak i producenta oraz pośrednika handlowego.

Produkty i usługi ocenia się pod kątem

 • jakości wykonania,
 • jakości konsumpcji,
 • cech zaspakajających określone potrzeby,
 • ceny zarówno pod względem finansowych możliwości klientów, jak i stosunku do jakości zakupu,
 • cech odróżniających od produktów lub usług konkurencyjnych jednostek,
 • pozycji w cyklu życia na rynku produktu lub usługi danej kategorii, a co za tym idzie, określenia ich dalszych szans rynkowych.

Kiedy są już wnioski z wyżej określonych danych, można zacząć planować działania marketingowe związane z planowaniem dystrybucji lub jej bieżącego dostosowania, jeśli jest to potrzebne. Można też określić nowe działania promocyjne, które najskuteczniej trafią do wybranej grupy konsumenckiej i wyróżnią się na tle innych ofert konkurencyjnych na rynku.

Biorąc pod uwagę, że wizerunek organizacji jest bardzo ważny i w znacznym stopniu wpływa na decyzje o zakupie należy zapewnić jak najlepiej dobraną strategię w zakresie usług przedsprzedażowych i posprzedażowych, jak również zadbać o odpowiednią obsługę klienta.

Komentarze