Windykacja należności

Windykacja należnościObrót gospodarczy polega na tym, że jedni kupują, a inni sprzedają, osiągając przy tym zyski. Niestety nie zawsze jest tak, że kupujący płacą a to generuje problemy u sprzedawców. Wówczas z pomocą przychodzi windykacja.

Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa "vindicatio". Stosowana była już w Starożytności. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza: "dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty" czyli jest to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które na celu mają doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania jakie zaciągnął wobec wierzyciela.

Proces windykacji może być niezwykle ciężki, nie tylko dla dłużnika, ale także dla wierzyciela. Wiąże się bowiem z pieniędzmi, które zawsze wywołują dużo emocji. Większość przedsiębiorstw, w celu odzyskania należności, wynajmuje wyspecjalizowane firmy windykacyjne, by te odpowiednio i szybko rozwiązały problem ale mogą również automatycznie skierować sprawę do sądu. Kończy się to najczęściej się egzekucją komorniczą (oczywiście po krótszym lub dłuższym postępowaniu).

Przeprowadzenie windykacji

Są dwa sposoby przeprowadzenia windykacji:

Polubowna - gdzie zdalnie monitoruje się dłużnika i systematycznie przypomina mu się o konieczności spłaty należności.

Sądowa - sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty. Jeśli wyrok ten zostanie uzupełniony o klauzulę wykonalności, staje się wówczas tytułem wykonawczym. Ten natomiast jest już podstawą do egzekucji komorniczej.

Etapy windykacji

  1. Powstanie zobowiązania - jest najczęściej wynikiem niezapłacenia za faktury lub za wykonane prace w określonym terminie
  2. Postępowanie polubowne - to przede wszystkim wysyłanie monitów, rozmowy telefoniczne z dłużnikiem lub osobiste wizyty windykatora, jednak nie są one związane z zajęciem mienia, gdyż windykator nie jest komornikiem i zająć mienia nie może. Postępowanie to często kończy się ugodowo - dłużnikowi rozkłada się zobowiązania na raty, dlatego zawsze warto jest się z firmą windykacyjną porozumieć
  3. Postępowanie sądowe - przeprowadza się je wówczas, gdy dłużnik nie dokona spłaty zadłużenia w przewidzianym terminie pomimo monitów ze strony wierzyciela. Postępowanie sądowe ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.
  4. Postępowanie klauzulowe - odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu. celem postępowania klauzulowego jest uzyskanie klauzuli wykonalności. Wyrok sądu lub nakaz zapłaty opatrzone w klauzulę wykonalności stanowią tytuł wykonawczy, a ten z kolei jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.
  5. Postępowanie egzekucyjne - rozpoczyna się wraz ze złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Celem tego postępowania jest egzekucja zadłużenia a wniosek o wszczęcie egzekucyjne powinien zawierać szczegółowy opis działań, które ma podjąć komornik w celu odzyskania wierzytelności.

Windykacja najczęściej okazuje się dla osoby zadłużonej mniej drastyczna niż spotkanie w komornikiem po wyroku sądu. Dlatego warto podjąć próbę współpracy z windykatorem. Istnieje naprawdę duża szansa, że uda się znaleźć rozwiązanie dla spłaty długu. Może się ono w naprawdę najmniej dotkliwy sposób odbić się na sytuacji materialnej zadłużonego.

Autor: www.kancelaria-walterowicz.pl.