Umowa ustna jest wiążąca, lecz trudna do udowodnienia

Umowa ustnaUmowa ustna jest równie ważna jak sporządzona na piśmie. Jednak w przypadku sporu toczonego przed wymiarem sprawiedliwości ustalenia zawarte w innej formie (ustnej, dorozumianej) będzie trzeba udowodnić. Zadanie z pozoru łatwe może się okazać czaso- i kosztochłonne. Co więcej, w niektórych przypadkach sąd może nie dać wiary zgromadzonym dowodom.

Umowa między podmiotami to dwustronna czynność prawna - zło­że­nie zgodnych oświadczeń woli do wykonania pewnych czynności. Nie zawsze jednak dysponujemy czasem i sposobnością na zawarcie porozumienia w formie pisemnej. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że niedopełnienie formalności niesie ze sobą spore ryzyko. Partner biznesowy może okazać się nieuczciwym lub najzwyczajniej w świecie inaczej interpretować niezapisane ustalenia.

Postępowanie cywilne

W takim przypadku, jeżeli nie dojdzie do polubownego porozumienia, należy wystąpić do sądu z powództwa cywilnego. Wówczas to po stronie wnoszącego sprawę leży ciężar dowodowy. Aby odzyskać należność trzeba będzie udokumentować, że spełniło się niezbędne warunki do otrzymania wynagrodzenia takie jak to, że klient wyraził chęć zakupu (skorzystania z usługi) i przedstawiono mu ofertę cenową, którą on zaakceptował. Trzeba posiadać także dowód na to, że dostarczyło się towar, którego dotyczy postępowanie lub wykonało usługę w określonym terminie.

Potwierdzeniem roszczeń finansowych w takiej sprawie mogą być: wypełniony druk zamówienia lub zamówienie wyrażone drogą elektroniczną. Jednak droga mailowa nie przesądza o ważności dokumentu - powinna zostać opatrzona podpisem elektronicznym lub odręcznym - dostarczonym w formie skanu. W innym przypadku może zostać podważona jako niewiarygodna. Polski usta­wo­dawca przewidział dla niektórych umów wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Należą do nich na przykład sprzedaż nieruchomości. Jednak nie jest to jedyne obostrzenie. Umowy dorozumiane (a za takie uważa się te zawarte drogą elektroniczną), mogą być różnie zinterpretowane. Czasami treść wiadomości może nie być dostatecznie jasno i jednoznacznie sformułowana. Szczególnie istotne jest to w kwestiach dotyczących ceny, którą druga strona rozumie i akceptuje. Równie ważne w kompletowaniu dokumentacji dowodowej jest potwierdzenie dostarczenia lub protokół odbioru zamówienia/wykonania usługi. Najbardziej wiarygodnymi dowodami w sądzie są dokumenty. Zeznania świadków mogą zostać podważone lub trudne do uzyskania.

Przed rozprawą sądową ustawodawca nakazuje dać szansę na rehabilitację dłużnikowi i wysłać wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Dopiero w przypadku nieskuteczności naszych działań ugodowych możemy wnosić o ukaranie winnego przez sąd wpłacając na jego konto 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli dysponujemy podpisaną przez dłużnika fakturą sprawa może trafić do postępowania nakazowego. To skutkuje tym, że zobowiązani będziemy do wpłaty jedynie ¼ podstawowej wartości wpisu sądowego, czyli 25% wartości przedmiotu sporu. Oczekiwania powinny być bardzo wyraźnie zaznaczone we wniosku z powołaniem się na art. 485 kpc. Należy także postulować o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, ponieważ sąd nie wydaje go z urzędu. Taka rozprawa będzie miała charakter niejawny, czyli rozpatrywana będzie bez udziału stron, jedynie na podstawie załączonej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest skompletowanie jak największej liczby dowodów. Wówczas, jeśli sąd da im wiarę, wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dokument ten ma rangę wykonalnego bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Obowiązkiem pozwanego będzie poniesienie kosztów postępowania oraz spłata zadłużenia w całości w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu. W tym też terminie pozwany może wnieść swoje zarzuty. W przypadku braku sprzeciwu, nakaz zapłaty uprawomocnia się i będzie stanowił podstawę do prowadzenia egzekucji komorniczej.

Sprawy komplikują się, gdy nie posiadamy podpisanej faktury. Wówczas będzie miało miejsce postępowanie upominawcze, które charakteryzuje się podobnym przebiegiem, ale innymi skutkami. Sąd może z powodu oczywistej bezzasadności roszczenia, nieznajomości miejsca pobytu pozwanego lub niemożności doręczenia mu nakazu zapłaty odmówić wydania tego orzeczenia. Wówczas skieruje sprawę do rozstrzygnięcia jawnego na sali sądowej.

Autor: www.adwokat-lukowicz.pl.

Komentarze

Zorba
Życie uczy że lepiej zawierać umowy na piśmie. Moja siostra miała sytuację z wykonawcą domku: https://www.eporady24.pl/zawarcie_umowy_ustnej_i_niewywiazanie_sie_z_niej_przez_zleceniobiorce,pytania,4,47,4694.html i to był dramat niby kwota nie taka wielka ale oczekiwanie odwlekanie wszystkiego dużo gorsze niż parę tys. Także mądry Polak po szkodzie już zawsze podpisze umowę!
Socium
Dlatego moim zdaniem najprościej jest się skontaktować z dobrym radcą prawnym i każdego rodzaju umowę dobrze sprawdzić.