Target costing - rachunek kosztów docelowych

Target costing rachunek kosztówTarget costing czyli rachunek kosztów docelowych to jedna z metod zarządzania kosztami nowego produktu. Opiera się na ustaleniu kosztu docelowego produktu, przy określonej cenie możliwej do osiągnięcia na rynku oraz zakładanej marży zysku. Jest to więc system zarządzania zorientowany na rynek.

Rachunek kosztów docelowych stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach: opracowanie nowego produktu, redukcja kosztów wytwarzanych produktów, redukcja kosztów nowych procesów, usprawnienie istniejących procesów.

Istota rachunku kosztów docelowych polega na określeniu różnicy między ceną a oczekiwaną marżą zysku. Różnica ta, czyli koszt docelowy, to najwyższy dopuszczalny poziom kosztu jednostkowego produktu jaki przedsiębiorstwo może ponieść. Chodzi tutaj nie tylko o koszty samej produkcji, ale o wszystkie koszty ponoszone w cyklu życia produktu, a więc koszty prac badawczych i rozwojowych, czy koszty napraw pogwarancyjnych lub wycofania produktu z rynku.

W rachunku kosztów docelowych przyjmuje się, że cena jest z góry określona przez rynek. Jednak poziom ceny zależy od pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Jeżeli jest to monopolista będzie mieć wyraźny wpływ na kształtowanie ceny, jeżeli działa na rynku przypominającym konkurencję doskonałą, cena będzie pochodną gry popytu i podaży. Oczekiwana marża zysku to inaczej stopa zwrotu jakiej oczekują inwestorzy z inwestycji.

Metodologia kosztu docelowego składa się z trzech etapów: ustalenie kosztu docelowego, ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia, jeżeli koszt docelowy nie został osiągnięty - podjęcie działań redukujących koszty.

Ustalenie kosztu docelowego to nic innego jak odjęcie od średniej ceny, możliwej do osiągnięcia na rynku, oczekiwanej marży zysku.

Ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia to określenie aktualnego kosztu jednostkowego produktu we wszystkich fazach cyklu życia produktu. Jeżeli jest on wyższy od kosztu docelowego, w danym momencie nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzanie produktu na rynek.

Jeżeli jednak możliwe są do podjęcia kroki redukujące koszty, tak aby jego wartość kształtowała się na poziomie kosztu docelowego lub niższym, implementacja produktu przyniesie oczekiwany zwrot z inwestycji.

Komentarze