Retencja kadr - metody zatrzymania wartościowych pracowników

Retencja kadrKażdy przedsiębiorca prędzej czy później zadaje sobie pytanie, które przed nim zadało sobie już wielu innych: mam naprawdę wartościowego, skutecznego pracownika - jak mogę go zatrzymać w swojej organizacji? Co już teraz mogę zrobić aby mieć pewność, że jest on zadowolony i nie będzie chciał odejść? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy na szkoleniu z retencji pracowników.

Retencja pracowników

Żadna organizacja nie może istnieć i realizować swoich celów bez doświadczonego i wykwalifikowanego personelu. Z tego powodu organizacje muszą nieustannie motywować swoich pracowników do osiągania najlepszych możliwych rezultatów w jak najdłuższym okresie.

Wśród wielu problemów, z którymi firmy mierzą się na co dzień jest również i ten związany z zatrzymaniem wartościowego pracownika w firmie. Tym właśnie zajmuje się zagadnienie retencji pracowników - jest to proces, w którym dana organizacja dąży do zatrzymania w swoich strukturach najbardziej efektywnej, skutecznej dla jej działalności, siły roboczej.

Metody zatrzymania wartościowych pracowników w firmie

Każda organizacja w procesie zarządzania retencją pracowników powinna skupić się na tych z nich, którzy faktycznie stanowią lojalną, cenną siłę roboczą. Oto kilka najczęściej spotykanych sposobów pozwalających na zatrzymanie w firmie pracowników, którzy chcą odejść:

  • kompensacja finansowa,
  • komfortowe środowisko pracy i kultura organizacji,
  • jasna, zrozumiała komunikacja,
  • zaangażowanie pracowników,
  • możliwości rozwoju i kształcenia,
  • uznanie dla osiągnięć.

Kompensacja finansowa

Chociaż pieniądze to nie wszystko, wciąż jednak są kluczowym czynnikiem motywującym pracowników. Firmy muszą mieć na uwadze, aby być na bieżąco z płacami na podobnych stanowiskach w konkurencyjnych organizacjach. Warto również rozważyć takie dodatki jak premie czy przywileje, np. ubezpieczenie zdrowotne lub na życie, czy też plan oszczędności emerytalnych.

Komfortowe środowisko pracy i kultura organizacji

Pracownicy chcą się czuć w pracy bezpiecznie i komfortowo, dlatego przestrzeganie przepisów BHP oraz dbanie o ergonomię stanowiska pracy są niezbędne. Nie wystarczy zadbać o to, aby biura czy hale były zaprojektowane estetycznie, muszą również spełniać stosowne normy i wymagania.

Należy również zatroszczyć się o kulturę danej organizacji, na którą składają się wartości, zasady, praktyki i zachowania. Jej budowanie nie dzieje się z dnia na dzień, należy nad nią nieustannie pracować.

Jasna, zrozumiała komunikacja

Pracownicy każdej organizacji powinni wiedzieć, w jakim kierunku ona podąża, jej misja musi być zrozumiała dla wszystkich członków załogi pracowniczej. Niezmiernie istotne jest, aby kadry miały świadomość jakie są krótko- i długoterminowe cele organizacji, w której są zatrudnione. To pomoże im odnaleźć się w strukturze firmy oraz sprawniej realizować własne, wyznaczone przez przełożonych, cele i zadania zawodowe.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy danej organizacji powinni być zachęcani do aktywnego udziału w podejmowaniu rozmaitych decyzji poprzez dostarczanie własnych sugestii oraz informacji zwrotnych. Takie zaangażowanie personelu powala pracownikom poczuć się ważną częścią firmy oraz zachodzących w niej procesów.

Możliwości rozwoju i kształcenia

Dla pracowników danej organizacji niezmiernie istotna jest świadomość, że mają oni do dyspozycji w jej strukturach perspektywy rozwoju i szkolenia. Przykładowo wprowadzenie programów mentorskich pozwala nowym pracownikom zdobywać realną wiedzę i umiejętności od pracowników o dłuższym stażu. Podobny efekt dają zewnętrzne szkolenia: jeśli tylko wartościowy dla organizacji pracownik czuje, że w jej ramach istnieje jakiś długoterminowy plan, który zapewni mu możliwości zgodne z jego osobistymi celami zawodowymi, będzie on bardziej skłonny pozostać w firmie przez dłuższy czas. Inwestycja w kapitał ludzki pozwala także zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy.

Uznanie dla osiągnięć

Pracownicy chcą otrzymywać stałe, konkretne i jasno zdefiniowane informacje zwrotne od swoich przełożonych. Do zmotywowania pracownika niezbędne jest wykorzystanie pozytywnych opinii na temat jego pracy i realizacji wyznaczonych zadań. Aby wyrazić wdzięczność oraz docenić pracownika za wykonywanie swoich obowiązków na wysokim poziomie można rozważyć list gratulacyjny, ale także dodatkową premię, czy też nagrodę poza-finansową, przykładowo zegarek lub ufundowanie wyjazdu na branżowe wydarzenie/konferencję.

Szkolenie z retencji pracowników

W każdej organizacji niewielki procent rotacji pracowników jest nieunikniony. Oczywiście może on stanowić wartość dodaną dla firmy: w ten sposób wprowadza się do organizacji świeże pomysły, nowe podejście do starych problemów. Niemniej, każda organizacja potrzebuje strategii pozwalającej na zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników, którzy decydują o jej wysokiej pozycji na rynku. Utrata takich pracowników może być dla firmy bardzo kosztowna: może nie tylko spowodować spadek morale wśród pozostałego personelu, ale również może zaszkodzić zewnętrznej reputacji firmy, a tym samym spowodować straty finansowe - dlatego nie należy sobie na nią pozwolić.

Z tego względu dobrze zdecydować się na szkolenie z zarządzania procesem retencji pracowników. Pomoże ono nie tylko zrozumieć wagę i istotę konieczności zatrzymywania w organizacji dobrych pracowników, ale także pomoże przeanalizować powody, które sprawiają, że rezygnują oni z zatrudnienia w danej organizacji. Po analizie przyczyn takiej sytuacji stosunkowo łatwo będzie opracować strategię pozwalającą na wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum tego zjawiska.