Restrukturyzacja firmy. Z czym to się wiąże?

Restrukturyzacja firmyDla firm zagrożonych niewypłacalnością albo już niewypłacalnych jedynym do niedawna wyjściem było ogłoszenie upadłości firmy, sprzedaż majątku przedsiębiorstwa i wykorzystanie zdobytych w ten sposób pieniędzy na próbę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Od kilku lat jednak w polskim prawodawstwie funkcjonuje możliwość przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki któremu firmę można uratować przez likwidacją, jednocześnie zabezpieczając interesy wierzycieli.

Czym jest restrukturyzacja, kiedy najlepiej się na nią zdecydować i z czym to się wiąże zapytaliśmy specjalistów z warszawskiej kancelarii LEXADVISOR, mającej wieloletnie doświadczenie w skutecznym ratowaniu firm przed upadłością właśnie dzięki wdrożonym we właściwym momencie działaniom restrukturyzacyjnym.

Na czym polega restrukturyzacja firm?

Najogólniej mówiąc, restrukturyzacja to wdrożenie szeregu działań, mających na celu poprawę wydajności i efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w celu uchronienia go przed popadnięciem w długotrwały i niemożliwy do opanowania kryzys finansowy. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby prawidłowo i sprawnie zidentyfikować te obszary w firmie, które bezwzględnie wymagają poprawy oraz te, w których nie należy wprowadzać żadnych zmian, gdyż funkcjonują prawidłowo i generują zysk, a nie straty.

Sama efektywność podjętych działań jest zależna zarówno od dobrej identyfikacji istniejących problemów, jak też od otwartości samego przedsiębiorstwa na wprowadzenie zmian - czasem dość radykalnych. Eksperci z kancelarii LEXADVISOR podkreślają jednak, że w każdym przypadku głównym celem jest uratowanie firmy przed likwidacją, nawet jeśli oznacza to konieczność zamknięcia nierentownego działu czy rezygnacji ze świadczenia usług generujących duże koszty i nie przynoszących zysków. Niejednokrotnie w efekcie restrukturyzacji firma bardzo szybko „stawała na nogi” dzięki takiej modyfikacji profilu działalności.

Rodzaje restrukturyzacji

Restrukturyzacja sądowa, przeprowadzana przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego, może opierać się o jeden z modeli działania przewidywanych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu - jest to restrukturyzacja przedsądowa, która umożliwia zawarcie układu dzięki ustaleniu jej warunków bezpośrednio z wierzycielami. Działanie sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia takiego układu. Z perspektywy zaangażowanych stron ogromną korzyścią jest to, że kwotę zredukowanej wierzytelności wierzyciel może odpisać od podatku jako koszt uzyskania przychodu;
  • przyspieszone postępowanie układowe - w przypadku tego rodzaju postępowania dłużnik zawiera z wierzycielem układ w oparciu o przedstawiony plan zmian w obrębie firmy i o przygotowany w trybie uproszczonym spis wierzytelności oraz harmonogram ich spłat. Musi on zostać zatwierdzony przez wierzycieli, a sąd powołuje doradcę restrukturyzacyjnego;
  • postępowanie układowe - w tym przypadku układ z wierzycielami może zostać zawarty dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności oraz po zatwierdzeniu go przez wierzycieli, przy czym wyłącznie w przypadku wierzytelności spornych przekraczających 15% sumy wierzytelności. Jest to odpowiednik ogłoszenia upadłości z układem w poprzednio obowiązującym porządku prawnym;
  • postępowanie sanacyjne - to najbardziej zaawansowany i zarazem skomplikowany tryb postępowania restrukturyzacyjnego. Pozwala uchronić restrukturyzowane przedsiębiorstwo przed egzekucją komorniczą, a także bez konsekwencji zrywać niekorzystne umowy i zwalniać pracowników, jednak sam układ z wierzycielami może zostać zawarty dopiero po weryfikacji skuteczności podjętych działań.

Dla kogo jest restrukturyzacja?

Przede wszystkim dla tych firm, w których zauważalne są już pierwsze objawy kryzysu finansowego, a niewypłacalność jest realnym zagrożeniem. Nie znaczy to jednak, że nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorstwa znajdujące się w dobrej kondycji, które wpadły w tymczasowe problemy z płynnością finansową. Restrukturyzacja jest także dostępna dla tych podmiotów, które już borykają się z egzekucją komorniczą czy inną sytuacją kryzysową. Warto jednak zawsze wybrać doradcę restrukturyzacyjnego z dużym doświadczeniem i o kompetencjach adekwatnych do konkretnego przypadku. To bardzo ważne, ponieważ zły wybór w większości przypadków nie przyniesie poprawy, a jedynie skomplikuje i tak trudną sytuację firmy.

Postępowanie upadłościowe a restrukturyzacja firmy

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda firma, która nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy, niż 3 miesiące, ma obowiązek ogłosić swoją upadłość. Środki pozyskane ze sprzedaży majątku są przeznaczane na spłatę istniejących zobowiązań. Warto dodać, że nie chodzi wyłącznie o sytuację, gdy wszystkie zobowiązania firmy nie są regulowane terminowo - przed 1 stycznia 2016 roku (czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która otwiera przed zadłużoną firmą możliwość restrukturyzacji) obowiązek ten dotyczył także i tych podmiotów, które część zobowiązań płaciły w terminach i zalegały jedynie z niektórymi. Trzeba także pamiętać, że upadłość firmy de facto oznacza jej likwidację i zniknięcie z rynku, co nie jest sytuacją pożądaną, szczególnie we współczesnych realiach rynkowych.

Aby zatem dać szansę na utrzymanie przedsiębiorstwa, a jednocześnie zapewnić jego wierzycielom odzyskanie należnych im pieniędzy, do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję restrukturyzacji, ukierunkowanej na utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku. Odpowiednio wcześnie podjęte działania restrukturyzacyjne pozwalają wyprowadzić firmę z kryzysu finansowego zanim dojdzie do sytuacji, w której jedynym wyjściem będzie ogłoszenie upadłości. Co szczególnie ważne, wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe jeszcze na etapie, gdy firma dopiero jest zagrożona niewypłacalnością, a ponadto nie blokuje możliwości realizacji kontraktów. W znaczącym stopniu ułatwia to wydostanie się z kryzysu.

Najistotniejsza zatem różnica między postępowaniem upadłościowym a restrukturyzacją w firmie polega na tym, że w przypadku upadłości firmy podstawowym założeniem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie największym stopniu, natomiast w postępowaniu restrukturyzacyjnym na plan pierwszy wysuwa się uratowanie firmy przed upadłością. W ten sposób ustawodawca daje każdemu przedsiębiorstwu, które jest zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne, szansę na przetrwanie oraz utrzymanie firmy i powrót do funkcjonowania na rynku po skutecznie przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny - jak może pomóc?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (przywoływana już ustawa Prawo restrukturyzacyjne) przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego wymaga udziału nadzorcy albo zarządcy w zależności od typu postępowania. Co ważne, rolę doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić zarówno osoba fizyczna, która posiada stosowną licencję, jak też spółka handlowa, której wspólnicy lub członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W tym kontekście istotne jest, że ustawa Prawo restrukturyzacyjne przyznaje licencję doradcy restrukturyzacyjnego każdej osobie, która przed 1 stycznia 2016 posiadała licencję syndyka.

Najważniejszym zadaniem profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego jest dołożenie wszelkich starań, by ratować przed ogłoszeniem upadłości firmy nią zagrożone. W praktyce oznacza to, iż w każdym przypadku, w którym istnieje realna szansa na skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa i uchronienie go przed likwidacją, należy to zrobić. Obowiązkiem doradcy jest nadzorowanie i kontrolowanie działań przedsiębiorcy, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, jak również aktywny udział w prowadzeniu negocjacji czy zawieraniu układu z poszczególnymi wierzycielami. W przypadku zatwierdzenia układu przez sąd doradca restrukturyzacyjny zajmuje się nadzorowaniem realizacji postanowień układu.

Źródło: www.kancelarialexadvisor.pl.