Kiedy pełna, a kiedy uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowośćUstawodawca dopuszcza dwie formy rozliczania dochodów przez podmioty gospodarcze. Wśród nich jest księgowość pełna oraz uproszczona, czym się różnią?

Pełna rachunkowość obejmująca prowadzenie ksiąg rachunkowych to rozbudowany, precyzyjny i skomplikowany proces wymagający zatrudnienia księgowego lub zlecenia zadania do biura rachunkowego.

Według ustawodawcy zostały do tego zobligowane:

  • Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne (z pewnymi wyjątkami), a także osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP.
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, pod warunkiem że ich przychody netto z tytułu sprzedaży i wykonywanych usług za rok poprzedni przekroczyły kwocie rzędu 1,2 mln. euro.
  • Jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów.
  • Wiele innych podmiotów, z którymi dokładnie można zapoznać się w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Jeśli mowa o uproszczonej rachunkowości to opiera się ona na podstawowych, prostych zasadach gromadzenia danych finansowych, głównie w celu rozliczenia podatkowego. Dotyczy to stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynności i opieki społecznej, a także przedstawicieli przedsiębiorców zagranicznych.

Istnieje kilka form rozliczania działalności w uproszczony sposób:

Komentarze