Jakie znaczenie dla biznesu mają MSSF?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości FinansowejMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stosowane są przez wiele krajów, a ich największą zaletą jest możliwość porównania kondycji finansowej spółek notowanych na giełdzie. Co różni MSSF od MSR i jakie znacznie mają one dla biznesu?

Czym jest MSSF i MSR?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w skrócie MSSF) - z ang. Financial Reporting Standards (IFRS) to stosowane w wielu krajach całego świata zasady i wytyczne dotyczące sposobu sporządzania sprawozdań finansowych przeznaczone dla jednostek prowadzących rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dawniej MSSF występowały pod nazwą MSR, czyli Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dziś obu tych pojęć używa się zamiennie, chociaż MSSF ma nieco szersze znaczenie.

Jakie są cele MSSF?

Najważniejszym celem MSSF jest ograniczenie różnic i wyboru interpretacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz możliwość bardziej precyzyjnego porównywania informacji. Ujednolicenie standardów pozwala efektywniej oceniać i porównywać wyniki finansowe firm z różnych krajów.

Wzrost znaczenia obrotu międzynarodowego oraz rynku inwestycji w przedsiębiorstwa, a także znaczenia fuzji i przejęć sprawił, że powstała potrzeba bezpośredniego porównania sprawozdań finansowych spółek z różnych krajów. Ponieważ funkcjonują one w często zupełnie innych systemach prawnych, a tym samym stosowane przez nie zasady rachunkowości mogą się w dużym stopniu różnić, analiza danych zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych i ich porównanie jest trudne. Wprowadzenie MSSF znacznie to zadanie ułatwia.

Zalety stosowania MSSF

Stosowanie MSSF pozwala na dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz ułatwia sporządzenie bardziej czytelnych sprawozdań. Ponieważ informacje zawarte w raportach przygotowane są według określonych zasad i założeń, porównanie działających w różnych krajach spółek jest znacznie łatwiejsze. To szczególnie istotne dla podmiotów inwestujących w spółki, które na podstawie analizy sprawozdań finansowych podejmują decyzje inwestycyjne.

Czy stosowanie MSSF jest obowiązkowe?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obecnie są stosowane zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza granicami wspólnoty. Warto przy tym dodać, że w UE spółki notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF od 2005 roku. W Polsce zgodnie z Ustawą o rachunkowości zasada ta dotyczy nie tylko spółek giełdowych, ale również wszystkich banków, niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie.

Możliwość łatwiejszego porównania kondycji finansowej spółek z różnych krajów to jedna z najważniejszych zalet stosowania MSSF. Jednocześnie przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnego zarówno z MSSF, jak i ze sposobem organizacji rachunkowości w danym przedsiębiorstwie bywa trudnym zadaniem. Właśnie dlatego warto skorzystać ze specjalnych kursów - organizowanych np. przez PwC Store - szkolenie MSSF dostępne online to świetny sposób, aby uzupełnić i doprecyzować wiedzę z tego zakresu, ale też zdobyć umiejętności praktyczne.

Komentarze