Formy opodatkowania przedsiębiorstwa

Formy opodatkowania przedsiębiorstwaKażda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków od uzyskiwanych przychodów. W trakcie rejestrowania firmy, a także w kolejnych latach działalności, przedsiębiorca ma możliwość wyboru, a następnie zmiany formy opodatkowania.

Formy opodatkowania działalności i ich charakterystyka

W polskim prawie funkcjonują cztery różne formy opodatkowania działalności. Należą do nich:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • Podatek liniowy,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karta podatkowa.

W zależności od wielkości uzyskiwanych przychodów oraz oferowanych towarów i usług, wszystkie powyżej wskazane formy opodatkowania przynosić będą różne korzyści i straty. Warto więc już na początku drogi z biznesem zapoznać się, jak one funkcjonują, by wybrać tą najbardziej korzystną dla siebie.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - skala podatkowa

To najpopularniejsza forma opodatkowania. Polega na tym, że podatek obliczany jest od dochodu, czyli przychodu obniżonego o koszty, a jego wartość wzrasta wraz ze wzrostem zysków w przedsiębiorstwie. Ta forma opodatkowania jest najlepsza dla osób dopiero rozpoczynających działalność, gdyż wynosi jedynie 17% (po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2020 roku) do kwoty 85 528 zł. Powyżej tej wartości stosowana jest tzw. stawka progresywna, wynosząca 32%, którą oblicza się od nadwyżki ponad kwotę progową.

Podatnik prowadzący działalność i rozliczający się na podstawie skali podatkowej musi prowadzić ewidencję wpływów i wydatków. Służy do tego księga przychodów i rozchodów, którą zarządzać można samemu, albo z pomocą biura rachunkowego czy profesjonalnie zatrudnionej księgowej. Dodatkowo, za pomocą tej formy opodatkowania, skorzystać można z wielu ulg i benefitów, jak np. korzystanie z ulg podatkowych czy wspólne rozliczanie z małżonkiem. Ogromną zaletą jest oczywiście sposób liczenia podatku - od dochodu, dzięki czemu im więcej poniesiemy w danym okresie rozliczeniowym kosztów, tym niższy zapłacimy podatek.

Podatek liniowy - dla zamożnych

Podatek liniowy oblicza się dokładnie na tej samej zasadzie co podatek na zasadach ogólnych, czyli od dochodu. Jednak w tym przypadku nie ma miejsca skala podatkowa, a jedynie jedna stawka podatku wynosząca 19%. Jest to więc rozwiązanie idealne dla firm i przedsiębiorców, którzy uzyskują w danym roku wysokie przychody, tj. powyżej 85 tysięcy złotych. Unikną wówczas prawie podwójnie większego opodatkowania, którym obciążeni by byli w przypadku skali podatkowej.

Ta forma opodatkowania ma jednak swoje wady. Przedsiębiorcy nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nie mają również praw do uzyskania kredytu podatkowego, a co najważniejsze, nie dotyczy ich kwota wolna od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt cechuje się stosunkowo niskimi stawkami podatkowymi. Jednak, mimo tak korzystnej skali, nie ma w nim możliwości obniżenia uzyskiwanych przychodów o koszty, podatek więc liczony jest od większej kwoty niż w przypadku wcześniej omawianych sposobów opodatkowania. Ponadto, nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców. Żeby z niego skorzystać należy:

  • Być dopiero co zarejestrowanym przedsiębiorcą nie korzystającym z karty podatkowej,
  • Uzyskiwać przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • Przychód z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie może być wyższy niż 250 000 euro.

Ustawodawca, w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w artykule 8, wskazuje na działalności, które bezwzględnie, niezależnie od powyżej wskazanych przesłanek, nie mogą zostać opodatkowane na zasadach ryczałtu. Zalicza się do nich m.in. lombardy, apteki, pośredników finansowych czy nawet osób zajmujących się sprzedażą części do pojazdów mechanicznych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zaczynają się już od 3%, a kończą na 20%, w zależności od profilu działalności.

Karta podatkowa

Ostatnią, a zarazem najrzadziej stosowaną formą opodatkowania u polskich przedsiębiorców, jest karta podatkowa. Jest ona zryczałtowaną formą stosowania podatku, jednak nie zależy od uzyskiwanych przez firmę przychodów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju działalności, wielkości przedsiębiorstwa i ilości zatrudnionych pracowników, a nawet miejsca prowadzenia działalności.

Katalog działalności możliwych do opodatkowania kartą podatkową jest zamknięty i zawiera się w Załączniku 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zaliczają się do niego głównie usługi i są to m.in. usługi stolarskie, tapicerskie, fryzjerskie, kosmetyczne czy rozrywkowe. Dodatkowo takie przedsiębiorstwo musi być prowadzone na terytorium Polski, nie oferować towarów objętych podatkiem akcyzowym oraz nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmiana sposobu opodatkowania

Niezależnie od formy opodatkowania, przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego. Opcja kwartalna dotyczy jedynie małych i początkujących podatników i jest niezwykle przyjazna przez wzgląd na znaczne obniżenie kosztów. Niezależnie od wyboru skali, na początku nowego roku podatkowego możliwa jest jego zmiana. Należy tego dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Naczelnika naszego Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy w nowym roku rozliczeniowym uzyskaliśmy przychód, a w przypadku karty podatkowej do dnia 20 stycznia. Każdą taką decyzję należy jednak odpowiednio przemyśleć, a najlepiej skonsultować z księgowym czy naszym doradcą finansowym. Z raz wybraną formą opodatkowania będziemy musieli się bowiem liczyć przez cały najbliższy rok.

Komentarze