Dyscyplina pracy

Dyscyplina pracyDyscyplina pracy jak sugeruje nazwa ma na celu wdrożenie pracowników do przestrzegania dyscypliny, ładu i porządku w danym miejscu pracy. Korespondencja z zakresu dyscypliny pracy sporządzana jest w przypadku naruszenia przez pracownika lub kilku pracowników przepisów dyscyplinarnych, zakresu BHP czy ochrony przeciwpożarowej.

Jest to bardzo ważne pismo, ponieważ pracownik, który dopuścił się naruszenia przepisów umyślnie lub też nieumyślnie dostanie ostrzeżenie lub karę i zapewne chcąc utrzymać się na stanowisku pracy w przyszłości uniknie podobnych błędów lub naruszeń.

W zależności jak duże było naruszenie pracownik może w świetle obecnego prawa otrzymać:

  • karę upomnienia - co będzie oznaczało, że naruszenie nie było duże i zapewne wynikało z niedopatrzenia lub nieświadomego działania pracownika;
  • karę nagany - w tym przypadku naruszenie było znacznie większe i zapewne umyślne jest to bardzo poważne ostrzeżenie dla pracownika i oznacza, że następne naruszenie może skutkować zwolnieniem z pracy.

Można zastosować również karę pieniężną. Wysokość kary pieniężnej zależy od tego jak bardzo pracownik naruszył przepisy - im większe naruszenie tym większa kara. Zazwyczaj kary pieniężne stosuje się w przypadku naruszeń większych niż w przypadku upomnienia, ale mniejszych niż w przypadku nagany. Można także zastosować zwolnienie pracownika ze skutkiem natychmiastowym, ale wówczas naruszenie musi być bardzo poważne. Na przykład pracownik swoim zachowaniem zagraża zdrowiu lub życiu innym pracownikom lub uniemożliwia im pracę. Może być to np. spowodowane tym, że pracownik przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Pismo, które zawiadamia pracownika o jednej z wyżej wymienionych kar musi bezwzględnie zawierać:

  • podanie podstawy prawnej (jakie prawo pozwoliło na wydanie takiej kary),
  • określenie rodzaju kary,
  • wskazanie rodzaju naruszonych obowiązków pracowniczych,
  • datę dopuszczenia się omawianego naruszenia,
  • informację o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu.

Po tym jak pracownik skorzysta z ostatniej opcji i zdecyduje się wnieść sprzeciw o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej reprezentującej danego pracownika.

Jeżeli jednak pracodawca odrzuci sprzeciw pracownik ma prawo wystąpić do właściwego sądu pracy o uchylenie kary - gdy sąd również stanie po stronie pracodawcy opcje się kończą i pracownik musi uznać, że pracodawca miał rację. Praca jest dla człowieka jednym z najważniejszych elementów jego życia, dlatego w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji związanych z naruszeniem dyscypliny pracy i związanych z tym konsekwencji, należy dostosować się do zasad panujących na danym stanowisku pracy, a jeśli się z nimi nie zgadzamy po prostu zmienić pracę na dogodną.

Ocena: 5.0

Komentarze