Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkoweBiuro rachunkowe jest to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy świadczy usługi na rzecz różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Biuro rachunkowe w imieniu zleceniodawcy i na jego rzecz świadczy usługę w zakresie rachunkowości, płac oraz prowadzi dokumentację kadrową.

Zleceniodawca zleca, a biuro rachunkowe jako zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki, jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności, tj.: z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, statystyki...

Biuro rachunkowe - co to jest?

Każdy przedsiębiorca bez względu na to jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi jest zmuszony obowiązującym prawem do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im prowadzona działalność jest bardziej skomplikowana tym więcej obowiązków spoczywa na przedsiębiorcy. Bardzo często w pierwszym etapie aktywności przedsiębiorca próbuje samodzielnie wywiązywać się z obowiązków wobec państwa, jedna szybko okazuje się to niemożliwe i szuka innych rozwiązań.

Aby wypełnić swoje zobowiązania, przedsiębiorcy sięgają do dwóch sprawdzonych sposobów. Albo tworzą wewnątrz swojej firmy tzw. dział księgowości, gdzie zatrudnione na etatach osoby zajmują się wszelkimi sprawami finansowo-księgowymi, albo szukają pomocy na zewnątrz firmy, zlecając te obowiązki zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Oba rozwiązania różnią się przede wszystkim kosztami, jakie musi ponieść przedsiębiorca na realizację tych zobowiązań.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W najprostszym odbiorze biuro rachunkowe zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz przepływem środków finansowych. Jednak zakres działania biura rachunkowego może być znacznie szerszy i można zdefiniować go jako szeroko pojęte działania w sferze finansów, w tym w sferze podatkowej. Umiejętne wykorzystanie potencjału biura rachunkowego zależy trochę o przedsiębiorcy, ponieważ to on najczęściej stymuluje zadania biura, oczywiście poza podstawowymi, jasno określonymi obowiązkami.

Biuro rachunkowe zajmuje się także analizą ryzyk finansowych, tworzeniem strategii, udzielaniem porad również prawnych, optymalizacją podatkową, tłumaczeniem przepisów podatkowych, sporządzaniem deklaracji a także reprezentacją przed urzędami skarbowymi i administracyjnymi.

Zakres działalności biura podatkowego będzie zależał od samego przedsiębiorcy oraz od kompetencji pracowników biura. Im więcej specjalistów określonych działów finansów i prawa będzie ono posiadało, tym większe korzyści ze współpracy może odnieść przedsiębiorca.

Generalnie biura rachunkowe zajmują się obsługą podmiotów gospodarczych, co nie wyklucza obsługi osób fizycznych. Klient niezinstytucjonalizowany może otrzymać w biurze podatkowym pomoc w wypełnieniu choćby rocznego zeznania podatkowego, ale również doradztwo podatkowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w kwestiach spraw codziennych w rodzaju; spadki, darowizny czy kredyty.

Biuro rachunkowe zajmuje się m.in.:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw;
 • prowadzeniem Ksiąg Przychodów i Rozchodów, dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i nie są zobowiązane do stosowania kasy fiskalnej;
 • prowadzeniem ewidencji przychodów i rozliczeniami podatków;
 • przygotowywaniem rozliczeń podatku dochodowego
 • rozliczaniem i obsługą płac pracowników;
 • przygotowywaniem rozliczeń i raportów dla ZUS;
 • sporządzaniem raportów statystycznych;
 • prowadzeniem obowiązkowej ewidencji środków trwałych firmy;
 • tworzeniem wniosków kredytowych;
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych opisujących kondycję finansową firmy;
 • analizowaniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
 • reprezentowaniem interesów klienta w urzędach podatkowych i administracji publicznej;
 • doradztwem z zakresu podatków i zagadnień finansowych.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność podatkową ponosi zawsze przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy w umowie wiążącej go z danym biurem rachunkowym wprowadzona zostanie inna klauzula. Urząd Skarbowy nie może bowiem dochodzić zaległości podatkowych wynikających nawet z nierzetelnego sporządzania rozliczeń od pracownika czy właściciela biura rachunkowego. Przedsiębiorca odpowiada również za podatki niepobrane lub pobrane a niewpłacone. Ryzykuje tu całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec fiskusa nie zwalnia biuro rachunkowe z odpowiedzialności za skutki swoich błędów. Przedsiębiorca, który obiektywnie zostanie poszkodowany wskutek nieprawidłowości biura rachunkowego może dochodzić swoich praw i domagać się odszkodowania za szkody poniesione w wyniku błędnego prowadzenia księgowości. Podstawą do wniesienia powództwa w takich przypadkach jest art. 471 Kodeksu cywilnego omawiający kwestie odpowiedzialności kontraktowej. Przepis ten zobowiązuje do naprawienia szkód, jakie powstały wskutek nienależytego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań. W tych przypadkach biuro rachunkowe uruchamia polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Autor: Krzysztof Guździoł, www.kek.pl.