Czy baner reklamowy na budynku łamie prawo?

Baner reklamowy na budynkuReklama dźwignią handlu - to hasło znają już chyba wszyscy. Nic dziwnego, gdyż jest ono niezwykle prawdziwe: nie ważne, jak dobre są nasze produkty czy usługi, bez odpowiedniej reklamy i tak nie mają szansy na odniesienie jakiegokolwiek sukcesu. Stąd polskie ulice pełne są rozmaitych bilbordów, tablic i banerów reklamowych. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ich postawienie reguluje cały szereg aktów prawnych.

Kwestię umieszczania reklam w przestrzeni publicznej bardzo szczegółowo normują zarówno przepisy prawa krajowego (np. Prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo o ruchu drogowym), jak i prawa miejscowego (m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały i zarządzenia samorządów terytorialnych każdego szczebla). Reklamy na ulicach często sprawiają wrażenie przypadkowej samowolki, tymczasem umieszczenie jakiegokolwiek nośnika reklamy na publicznym lub prywatnym budynku wymaga dostosowania się do wielu ustaleń z wyżej wymienionych dokumentów i musi być poprzedzone uzyskaniem odpowiedniego dokumentu.

Baner reklamowy na budynku i zabytku

Umieszczenie tablicy lub baneru reklamowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz odpowiedniego pozwolenia na budowę - w przypadku braku tych dokumentów grozi nam kara grzywy. Wniosek o wydanie pozwolenia musi zawierać m.in. adres zabytku, opis zakresu ingerencji w obiekt, przewidywalny termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz uzasadnienie; złożyć go może, wraz z oryginałem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, osoba lub organizacja, która posiada prawo do korzystania z budynku.

Pozostałe budynki nie wymagają co prawda uzyskania pozwolenia na budowę, lecz objęte są obowiązkiem zgłoszenia faktu instalacji urządzenia reklamowego właściwemu organowi terytorialnemu: staroście, wojewodzie lub Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Do zgłoszenia, które musi zawierać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do montażu reklamy - wnioskodawca ma na to aż 2 lata od terminu podanego w zgłoszeniu.

Konsekwencje samowolki

Co grozi nam za umieszczenie baneru reklamowego na budynku bez wymaganej zgody? Jeżeli zarządca lub właściciel budynku sam nie usunie bezprawnej reklamy, to organ nadzoru budowlanego ma prawo wydać nakaz jej rozbiórki, a następnie przymusić do jego wykonania za pomocą nałożenia kary grzywny w wysokości 50 tys. zł (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) lub 10 tys. zł (osoby fizyczne). W przypadku dalszego braku współpracy możliwy jest demontaż niezgodnej z prawem reklamy na koszt zobowiązanego.

Autor: www.initi.pl.

Komentarze

Alina
Jeśli chodzi o Kraków to w przypadku decyzji o umieszczeniu reklamy na budynku chętnie pomogę w zrealizowaniu reklamy wielkoformatowe j i określeniu urzędu czy osoby do której należy o takie pozwolenie na reklamę się zgłosić. Zapraszam do kontaktu z załogą drukarni: www.maxtom.com.pl